Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Båtplatser momspliktiga

20 september, 2016 – 16.20 5 kommentarer

Stockholm stad ska ta ut 25 procent moms från stadens båtklubbar, enligt ett färskt beslut i Skatterättsnämnden. Enligt Skatteverket ska momsplikten omfatta alla markarrenden för vinteruppläggning av båtar, men Göteborgs stad gör en annan tolkning.

Arrenden av mark är inte momsbelagt. Därför tar många kommuner i Sverige inte ut moms på sina arrende- och hyresavtal i hamnområden. Men eftersom det finns många undantag till skattefriheten har Stockholm stad vänt sig till Skatterättsnämnden för att få veta om de ska ta ut moms för marken som hyrs ut till stadens över 80 båtklubbar.
Skatterättsnämnden meddelade i sitt bindande beslut förra veckan att kommunen ska ta ut moms och hänvisade bland annat till ett danskt fall i EG-domstolen 2005. Då gällde det en dansk hamnanläggning som EG-domstolen slog fast är momspliktig parkeringsplats. Förenklat kan man säga att parkeringsplatser är momspliktiga och att en uppställningsplats för en båt eller en hamnanläggning för förtöjning eller ankring är en parkeringsplats i juridisk mening. Vilket fordon som parkeras har ingen betydelse.

Stockholms stad kommer så småningom att ta ut moms från båtklubbarna.
– Från när har vi inte beslutat än men vi avvaktar att beslutet får laga kraft, säger Thomas Viklund på Stockholms stads idrottsförvaltning.

Göteborg stad hyr ut hamnomården utan anläggningar och arrendet är därför inte momspliktigt, enligt kommunen.

Göteborg stad hyr ut hamnomården utan anläggningar och arrendet är därför inte momspliktigt, enligt kommunen.

Skatterättsnämndens beslut är bindande och det aktuella fallet om båtplatsmoms kommer sannolikt få följder även i andra kommuner. I Göteborg bedömer kommunen trots det att uthyrningen av mark till det kommunala bolaget Grefab, med 7000 fritidsbåtplatser, och till båtklubbar ska vara fortsatt momsbefriade.
– Vi har inte moms på något av våra arrenden till Grefab eller båtklubbar, säger Simon Engström vid fastighetskontoret på Göteborgs stad.
– Anledningen är att vi endast hyr ut marken. Grefab står för anläggningarna och lokalerna och detsamma gäller för båtklubbar som exempelvis Västra Sannegårdshamnens båtklubb, säger Simon Engström.
– Våra jurister bedömer att avtalen i Stockholm skiljer sig från våra genom att de innehåller både arrende och anläggning.

Men Bodil Persson, rättslig expert vid Skatteverkets Rättsavdelning ifrågasätter bedömningen.
– Hyr man ut mark för uthyrning av uppläggningsplatser för båtar så omfattas det av skatteplikt, är vår bedömning och det framgår även av Skatterättsnämndens beslut.
– Marken behöver inte vara iordningsställd för uppställning, säger Bodil Persson och konstaterar:
– Det låter som att Göteborgs kommun borde ta ut moms.

Grefab känner till EG-domstolens beslut om danska båtplatser på land från 2005 och tar ut moms från fritidsbåtsägarna sedan dess. Men någon moms till kommunen har man alltså aldrig betalat för sina arrendeavtal.
– Momsplikten gäller i alla led utan undantag, säger Bodil Persson vid Skatteverket.

Vem som hyr har inte heller någon betydelse, enligt Skatterättsnämnden och Skatteverket. I fallet med Stockholms stad handlar det om ideella båtklubbar men det saknar betydelse för beslutet, enligt Skatterättsnämndens ordförande Kristina Harmsen Hogendoorn.
– Vi uttalar oss om kommunen i det här fallet och hur de ska hantera sitt tillhandahållande av parkeringsplatser och förtöjningsanläggningar. Det spelar ingen roll till vem man hyr ut, säger Kristina Harmsen Hogendoorn.

Varken Skatteverket eller Stockholm stad tänker överklaga Skatterättsnämndens beslut som därför sannolikt vinner laga kraft den 3:e oktober. Endast de två parterna i målet kan överklaga.

På Kryss fortsätter att bevaka frågan.

Johan Boström
redaktion@pakryss.se

, ,

5 kommentarer »

 • Roland Örtengren skriver:

  Det finns nog mer att beakta. De flesta båtklubbar som arrenderar sin hamn av kommunen är ideella föreningar. En del uppfyller också villkoren att vara allmännyttiga, se SKV:s broschyr 324. Frågan är om de bedriver näringsverksamhet. I de flesta fall inte. Det betyder att de i så fall varken är momspliktiga eller behöver betala varken skatt. En ideell förening som bedriver näringsverksamhet behöver inte betala skatt på vissa inkomster, t.ex. medlemsavgifter. För att föreningens verksamhet ska räknas som näringsverksamhet måste vissa villkor vara uppfyllda. Citerar följande från en av SKV:s handledningar (5 kap, sid 845. Tyvärr har jag ingen bättre källhänvisning)
  All inkomst som beskattas hos juridiska personer hänförs till ett
  enda inkomstslag – näringsverksamhet. Fysiska personer (inkl.
  delägare i handelsbolag och dödsbo) kan ha inkomst av tjänst,
  inkomst av kapital samt inkomst av näringsverksamhet.
  Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter
  på grund av näringsverksamhet. Näringsverksamhet definieras som
  förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt,
  oavsett om detta sker i någon officiell registrerad företagsform eller
  inte (13 kap. 1 § IL).

  En ideell förening räknas som juridisk person. Om de flesta båtklubbar borde det kunna sägas att de inte bedriver näringsverksamhet eftersom de inte har något förvärvssyfte. Det borde innebära att kommunen kan arrendera ut en hamn som markarrende som inte är momspliktigt.
  Tacksam om någon som kan de här frågorna bättre kan följa upp och se om det innebär en möjlighet att slippa momsen.

 • Mikael Ström skriver:

  Nej, riktigt så enkelt borde det inte vara. Kommunen arrenderar ut marken, och det arrendatorn som avgör vad han vill använda marken till. Om inte användningen uttryckligen framgår av arrendeavtalet kan kommunen rimligtvis inte göra några ogrundade antaganden, utan borde behandla avtalet som ett allmänt markarrrende. Frågan är i de flesta fall av akademiskt intresse, eftersom momsen är avdragsgill för arrendatorn. Problem uppstår dock om arrendatorn är en begränsat skattskyldig allmännyttig ideell förening, där den ideella verksamheten (idrottsverksamhet, kappsegling, ungdomsverksamhet m m) är så dominerande att uthyrningen av båtplatser kan betraktas som en naturlig del av denna verksamhet, och därmed inte är momspliktig. Då finns inte heller möjlighet att dra av momsen, och den blir en ren kostnad för föreningen

 • Sven rygaard skriver:

  Enligt mervärdeskattelagens 3kap 3§ p5 framgår att ”upplåtelse av platser för parkering, inklusive förtöjning och ankring” omfattas av moms. Kan svårligen förstå Göteborgs hantering eftersom upplåtelsen uppenbarligen ingår i en ekonomisk verksamhet Det kan bli dyrt då Göteborg troligen får skicka an 20 procent av erhållen hyra till skatteverket.

 • Hasse L skriver:

  Har läst det mesta om detta i olika media, tolkar det som att momsplikten avser arrende för hamn-marken. Om båtklubben äger sin hamn/fastighet, då borde de inte omfattas?!
  Tankar på det?

 • Torsten/BLÅSKAJSA skriver:

  Hmm, så enkelt är det väl inte. Det är ju inte kommunen som fastighetsägare som upplåter båtplats i vatten eller på land till båtägaren/kunden. Kommunen arrenderar ut marken (frivillig momsning) till båtklubbar eller som i Göteborg till ett interkommunalt AB. I det andra ledet, d v s mellan båtklubben (om den bedriver näringsverksamhet) eller hamnbolaget, så är det numera klart att det föreligger momsplikt, trots att upplåtelsen av båtplats eller vinterplats på land rent juridiskt utgör s k lägenhetsarrende.