Hem » Nyheter

Nyheter

Fiskefria områden ökade bestånden

10 januari, 2017 – 12.25 Kommentarer inaktiverade för Fiskefria områden ökade bestånden

Försöken med fiskefria områden i Sverige har gett större bestånd av de fiskar som skulle skyddas. Det visar Hav och vattenmyndighetens omfattande utvärdering av fredningen som nu till viss del fortsätter.

2005 gav regeringen i uppdrag åt dåvarande Fiskeriverket att inrätta fiskefria områden för att se hur vissa fiskebestånd påverkas av fredning. Arbetet har under åren tagits över av Havs- och vattenmyndigheten som har presenterat resultaten.
Sammanfattningsvis konstateras i Havs rapporter att fiskefria område verkar fungera för att stärka bestånden av fisk och kräftdjur.

De fem fiskefria områdena som inrättades som del av uppdraget:
1: Bottenhavet (Storjungfrun och Kalvhararna) för skydd av havslekande sik
2: Stockholms skärgård (Gålö/Lännåkersviken) för skydd av gädda och gös
3: Buskär-Tanneskärsområdet (Vinga) i Göteborgs inlopp för skydd av hummer och rovfisk
4: Havstensfjorden i Bohuslän för skydd av piggvar, torsk och rödspotta
5: Sydöstra Kattegatt för skydd av torsk

Exemplet med siken i Bottenhavet är ganska typisk för projektets resultat i och omkring de skyddade områdena. Sikbeståndet i Östersjön har minskat kraftigt under de senaste åren. Yrkesfiskets landningar av sik har mer än halverats sedan mitten av 1990-talet. Tydligast var minskningen i Bottniska viken där merparten av sikfisket bedrivs. Landningarna av sik de senaste åren är de lägsta sedan statistik började föras 1914.

För att utvärderna fiskeförbud för sik upprättades ett helt fiskefritt område vid Storjungfrun och Kalvhararna i södra Bottenhavet. Området omfattade 149 kvadratkilometer. Dessutom infördes förbud att fiska i ett betydligt större område längs kusten, 4204 kvadratkilometer, under lektiden. Det fiskefria området och lektidsfredningen trädde i kraft 15 oktober 2011. Lekfredningen på hösten är inrättad tills vidare, medan det helt fiskefria området upphörde i höstas.

För att mästa effekterna på sikbeståndet har provfiske genomförts och resultatet visar att beståndet av sik, mätt som antal fångade individer större än 30 cm per fiske, har ökat signifikant i det fiskefria området. Utvecklingen skiljer sig från ett referensområde vid Galtfjärden i Uppland, söder om det lekfredade området.
Yrkesfiskets fångst av sik har också visat en positiv utveckling efter att fredningarna infördes. Det senare är sannolikt i huvudsak en effekt av lektidsfredningen, men en spridningseffekt från det helt stängda området kan också ha bidragit. Forskarna vill inte dra slutsatser om sälens och skarvens påverkan eftersom de anser sig sakna tillräckligt underlag.

Svenska Fiskeregler

Länsstyrelsernas sajt Svenska fiskeregler ska redovisa vad som gäller för fiske i svenska vatten.

Siken fortsätter alltså att skyddas i ett relativt stort område under lekperioden.
– Det har varit svårt att nå en större acceptans av totalfredningen lokalt. Därför fortsätter vi endast med lekfredning och det blir mycket intressant att om fyra till sex år se hur bestånden ser ut då, säger Mårten Åström, utredare vid enheten för fiskereglering på Havs- och vattenmyndigheten.
– Vi hoppas att detta verkligen räcker, men annars kan det blir aktuellt med andra åtgärder som exempelvis redskapsbegränsningar.

Projektet väntas inte påverka fiskelagstiftningen än på ett tag.
– VI presenterar resultaten nu, men förväntar oss inte att regeringen ska agera ännu.
– Uppdraget att inrätta en så kallad ekosystembaserad fiskförvaltning pågår parallellt, och i samband med det  kommer vi i slutet av året troligen föreslå att fiskelagstiftningen används, säger Mårten Åström.

Av praktiska och ekonomiska skäl har provfiskena i flera fall utförts i samarbete med yrkesfiskare, vilket erfarenhetsmässigt också kan bidra till att skapa en större delaktighet och acceptans för resultaten. I tillägg till detta har uppgifter över utvecklingen av bottenfauna samt av säl och skarv från miljöövervakningsprogram använts för att bedöma effekter av fiskeförbuden på mjukbottenfaunan, födovävarna samt effekter av stora predatorer på målarterna för fiskeförbuden.

Att fiskefria områden är ovanligt i Europa framgår av en jämförelse mellan det svenska testet och fiskefria områden i övriga Europa. I Sverige skyddades totalt 759 kvadratkilometer, vilket utgjorde cirka två tredjedelar av den samlade fiskefria ytan i hela Europa.

Generellt visar studier visar att det framförallt är de fiskarter där de vuxna individerna är stationära som gynnas när fiskefria områden används som ett verktyg i fiskeriförvaltningen, det vill säga där den geografiska skalan för de lokala bestånden och de fiskefria områdena överensstämmer. För att fiskefria områden ska fungera krävs att fiskbeståndet växer till inom det skyddade området och att känsliga livsstadier eller funktioner skyddas. Dessutom behövs ett utbyte av fisk mellan det skyddade området och områden där fiske pågår. Exempelvis kan en ökad täthet och individstorlek av en art inom ett fiskefritt område hjälpa till att stötta fiskbestånden i kringliggande områden genom att ägg och larver sprids med havsströmmarna.

Allmänheten har informerats om fredningen via lokal media, men all reglering av fisket finns på länsstyrelsernas webbplats Svenska fiskeregler.
– Det är inte alldeles lätt att nå ut med informationen. Att exempelvis skylta lokalt är praktiskt svårt att genomföra så vi fortsätter att fokusera på webbtjänsten, säger Mårten Åström.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se