Yttrande från Svenska Kryssarklubben, Diarienummer Ju2019/03808/L5 Remissvar avseende sjöfylleri (Ds 2019:22) Sjösportens samarbetsdelegation (SSD) har ombetts yttra sig om ovannämnda utredning. Samarbetsdelegationen som bestått av Svenska Båtunionen, Svenska Seglar Förbundet och Svenska Kryssarklubben, sammanträffar ej längre, och ..." /> Kryssarklubben: Ändra gränsen för sjöfylleri för säkerhetens skull | På Kryss Kryssarklubben: Ändra gränsen för sjöfylleri för säkerhetens skull | På Kryss
Hem » Debatt

Debatt

Kryssarklubben: Ändra gränsen för sjöfylleri för säkerhetens skull

7 april, 2020 – 11.22 51 kommentarer
Kryssarklubben: Ändra gränsen för sjöfylleri för säkerhetens skull

Yttrande från Svenska Kryssarklubben, Diarienummer Ju2019/03808/L5

Remissvar avseende sjöfylleri (Ds 2019:22)
Sjösportens samarbetsdelegation (SSD) har ombetts yttra sig om ovannämnda utredning. Samarbetsdelegationen som bestått av Svenska Båtunionen, Svenska Seglar Förbundet och Svenska Kryssarklubben, sammanträffar ej längre, och Båtunionen har ingett ett eget remissvar, varför Kryssarklubben här inger sitt eget svar, begränsat till sjöfyllerifrågorna.

Kryssarklubben har bett sin tidigare styrelsemedlem Hugo Tiberg, som är specialiserad på dessa frågor, om ett rådgivande utlåtande (bilaga 1), vilket jämte underbilagor 2,3 och 4 bifogas till detta svar. Kryssarklubben instämmer i utlåtandet (bilaga 1) och vill med hänvisning därtill särskilt framhålla följande.

Närmare om 0,2p.-regeln
Kryssarklubbens invändningar avser väsentligen 0,2-regeln, som innebär att straffbart sjöfylleri ska antas bestå för vissa båtar ända från den påverkansgraden. Regeln är hämtad från bilregler och överförd till båtvärlden utan påvisad likhet i riskområde.

Utredningens sammanfattande omdöme att det helt skulle saknas behov av lagändring är ohållbart. Det under Slutsatser (9.8.) angivna förhållandet att sjöfylleribrotten nedgått är en direkt följd av att de införts 2010. Uppgiften om minskade döds­fallssiffor är ej relaterad till en konstaterad minskning i båtan­vändning för den aktuella tiden och svarar reellt mot en ökning (bilaga 1 s. 2). Påståendet om likhet med omgivande länders regler är missvisande. Kryssarklubben förespråkar i detta remissvar just en sådan likhet.

Utredningen har i sin bedömning ej heller beaktat de avig­sidor som anförts mot lagstiftningen. Tillämpningstiden samman­faller med en nedgång i svenskt båtliv (bilaga 1 s. 2), varvid ett samband inte kan uteslutas. I en del situationer har lagregeln såsom den kommit att tillämpas rentav medfört ökade risker för sjösäkerheten (bilaga 1 s. 2). Kryssarklubben anser det vara tid att sådana nackdelar åtgärdas.

Ökade kontroller mm
Kryssarklubben har inga invändningar mot den skärpning av nyk­terhetskontroll som införts i anslutning till 0,2p.-regeln. Vi inser även att det med hänsyn till kontrollsvårigheter vid båtfart kan finnas en osäkerhet som kan rymma reellt högre alkoholpåver­kan än som uppmäts (jfr utlåtandet bilaga 1 vid fn 12 och 24). Av sådan anledning, och för samordning med grannländers lagregler, stödjer Kryssarklubben utlåtandets rekommendation att 2010 års sjölagsändring inte helt avskaffas, utan att gränsen för regelns tillämpning justeras.

Kryssarklubbens rekommendation
Kryssarklubben rekommenderar att gränsen i sjölagen 20:4 ändras från en nedre gräns av 0.2 promille till 0,5 promille och motsvarande gräns i utandningsluften.

Kryssarklubben noterar att olägenheter föranletts av en hårddragen tolkning av sjölagens ovannämnda regel, särskilt rörande nödsituationer och båtars fartkapacitet. Kryssarklubben rekom­menderar i första hand att dessa frågor löses genom klargöran­de uttalanden vid den begärda lagändringen (jfr bilaga 1 s.5).

Peter Follin
Ordförande Svenska Kryssarklubben

 

51 kommentarer »

 • Antti Muuronen skriver:

  Svårt att förstå att SXK driver erhöjning av tilllåten ökad osäkerhet i båtkörning. Detta händer i Sverige som är känt för ordning och trygghet.
  Jag har seglat 40 år i svenska farvatten och varit medlem i SXK.
  Men inte mera.

 • Johan skriver:

  Eftersom så många kommenterar utan att förstå kärnan i resonemanget så blir jag tvungen att göra ett inlägg. Att likställa båtar och bilar visar bara att man borde hålla sig till de senare eftersom det blir heltokigt.
  0,5 vore en betydligt rimligare gräns. Dessutom borde en förhalning för att få bättre position inför plötsliga väderomslag undantas, det är ju ett tecken på gott sjömanskap.
  Olyckor som orsakats, eller förvärrats, av en promillehalt mellan 0,2 och 0,5 tror jag inte existerar (bortsett från kombinationen med mycket höga farter) men det kanske finns någon som vet bättre?

 • Carl-Johan skriver:

  Som medlem står jag inte bakom detta yttrand som har gjorts. Förvånatsvärt att man inte frågar medlemmarna först.

 • Knuttrick skriver:

  Märkligt. Alla som är emot Kryssarklubbens ståndpunkt utgår från det felaktiga antagandet att 0,2 gränsen påverkat säkerheten till sjöss. Jag konstaterar tacksamt att Kryssarklubbens åsikt som vanligt är baserad på fakta. Inte åsikter och känslor.
  Absolutisterna borde läsa på. Samhällsresurser kastas bort på att övervaka en lag som inte har någon effekt.Lägg pengarna där dom gör nytta. Ändringen från 0,5 till 0,2 har inte haft någon reell effekt annat än att våra utländska gäster förvånas över hur vi silar mygg och sväljer kameler. I många länder är flytväst lag, och det har bevisad effekt. Krav på utbildning och kompetensbevis för vattenskoter som i Danmark är en annan uppenbar åtgärd som sannolikt skulle ha effekt. Borde inte alla tycka att resurser för att förbättra säkerheten till sjöss skall inriktas på där dom gör nytta?

 • Sara Selander skriver:

  Nykterhet till sjöss är en självklarhet. I naturhamn ska minst en person med kompetens att lägga om båten vara nykter. Är det svårt, så fundera ett slag på varför alkohol är så viktigt för dig.
  Står inte bakom Kryssarklubben i detta.

 • Jan Carlberg skriver:

  Det är mycket uppseendeväckande att med någon intellektuell hederlighet påstå att det är säkrare att vara mer påverkad av alkohol på sjön. Argumentera för det är att underkänna all lagstiftning som gäller till sjöss, land och i luften. Den lagstiftningen har väl inte bara kommit till för att en del riksdagsmän tyckt till lite på en höft. Nu har jag inte borrat i historiken kring den lagstiftningen, men det är väl belagt att omdömet försämras när man är under alkoholpåverkan. Att driva den här frågan är att förlora i anseende som remissinstans i andra frågor som är mer angelägna.
  Jan Carlberg

 • Johnny Andersson skriver:

  Lagstiftningen är helt uppåt väggarna. Vi,jag,Elisabeth och familj,står helt bakom Kryssarklubbens svar. Varför ska Sverige skilja sig från grannländerna och idiotförklara sina medborgare.

 • Joakim Nilsson skriver:

  Hur Kryssarklubben kan driva denna fråga bakåt i tiden är för mig ett stort mysterium. Som andra ovan mig skrivit, om man inte kan inta en måltid utan att dricka öl eller vin är det där man har problem. Fokus när man är ute på sjön bör vara båtliv ovh naturupplevelse – varför ska man då bedöva sig själv med alkohol. Gör om gör rätt Kryssarklubben!

 • Jonny skriver:

  Håller med kryssarklubben fullständigt
  Lagen är som vanligt en överförmyndarlag som Sverige skapat tycker det skall vara som USA där är man fri till brott dvs nägot händer 0,8 lag tycker jag borde vara rimligt. Övrigt bör det inte vara någon övre gräns om det handlar om att rädda liv typ nån som gått på grund o behöver akut hjälp mm samt flytta båt mot storm är ju en självklarhet man ska få göra oavsett intag. Man åker ju inte längre än man behöver. Och att låta en amatör köra på sjön istället för en påverkad med 0.5 är ju helt sjukt denne amatör lovar jag inte skulle hitta hem mellan vaxholm o rindö tex än mindre kan undvika grynner eller navigera i mörker o dimma. Allt är inte som när man ser Renees program dvs sol o bleke sjön kan vara tuff med dimma blåst mm
  Nä ändra lagen nu!!!!!!! Så jävla trött på morallandet svea!!!!

 • Inger Andersson skriver:

  Jag står inte bakom att ni driver denna fråga!
  Nykter på sjön är en självklarhet! Trodde SXK hade sundare tankar i denna fråga.

 • Matthias skriver:

  Naturligtvis borde gott sjömanskap, att inte utsätta sig själv, andra och sin båt för fara, trumfa sjöfyllerilagen, tycker jag. det är inte gott sjömanskap att vänta tills faran uppstått utan att undvika faran, dvs. att flytta båten till en säker hamn innan faran/ovädret har inträffat. Då borde konsekvensen av ens handlande gälla, som lagen var författad förut. Framför man båten säkert begås inget brott. (själv dricker jag inte vare sig på land eller på vattnet men tycker ändå att sunt förnuft borde råda)

 • Göran skriver:

  Man ska inte vara onykter på sjön och jag tror ingen SXKare tycker det.
  Fokusera på de som är fulla i stället för på folk som ligger strax över 0,2 promille. Det känns ovärdigt att samhället ska arbeta på att få mig och andra att avstå från ex. ett glas vin vid middagen när man ligger i naturhamn. Båtens användning går inte att jämföra med en bil. 0,5 promille låter som en klart rimligare gräns.

 • Knuttrick skriver:

  Jag stödjer till fullo SXK’s välgrundade syn på den här frågan.
  Man skall inte vara full till sjöss. Alla skriver nog under på det. Dessvärre tror många att ”den nya” lagen bidragit till att göra sjön säkrare. Jag har ännu inte sett någon statistik som entydigt visar att detta har lyckats. T.ex har väder en betydligt större inverkan på antal båtolyckor.
  Talen är i alla lägen väldigt låga ställt i relation till den stora aktiviteten till sjöss. Båtfolk är säkerhetsmedvetna och kompetenta. Det är svårt att få någon statistisk signifikans och koppla åtgärd till resultat när talen är så små.
  I de få olyckor som händer till sjöss är fortfarande en stor andel berusade precis som i biltrafiken. Fritidsbåtande kan aldrig bli en aktivitet avgränsad från samhället. Ökar antalet alkoholister, så ökar sannolikheten att en person inblandad i en båtolycka är berusad. En gräns på 0,2 eller 0,5 promille påverkar inte detta.
  Lagen har i stort varit utan verkan och gett väldigt dålig avkastning på satsade samhällskronor. En lag om flytväst, mer pengar till simundervisning hade med säkerhet gett bättre utdelning om målet varit att sänka antalet drunknade.
  Samhällsresurser har gått till rent korkade processer såsom i exemplen som tas upp i artikeln. Tråkigt att så många undviker fakta och låter sin trygghetsiver påverka sunt förnuft. Stoppa detta vansinne nu.

 • Thomas Lundgren skriver:

  Skärpning SXK. Ni driver en fråga som förlöjligar föreningen och utmålar alla seglare som otidsenliga. Det är absolut inte rätt väg att gå. Inte ens om ni är seriöst intresserade av att få till en förändring av lagen. Ingen politiker tar er på allvar och föreningens förtroende i andra frågor som är viktiga skadas. Pudla. Gör om och gör rätt. Och om inte annat – fråga medlemmarna vad de tycker istället för vad några få gamla stofiler vill bevara från förr.

 • Morgan Romvall skriver:

  Borde inte SXK även driva frågan om höjd gräns även för bilar? Skall man inte få flytta sin bil bara för man är lite packad? Jättekonstigt! Tur vi har en båtorganisation som tycker det är kul att bli lite rund om fötterna, Skål!

 • Staffan skriver:

  Bra initiativ av Kryssarklubben.

  Denna extremlag är meningslös och innebär en onödig inskränkning i sjöfolkets frihet som tenderar att slå mot skötsamma långsamåkare och seglare.

  De fartmarodörer som kör omkring regelvidrigt och i alldeles för höga hastigheter kan man lagföra för vårdslöshet och/eller med hjälp av tidigare alkoholgräns på 0,5 promille. Utrusta Kustbevakningen med videokameror istället för alkometrar. Det skulle vara mer meningsfullt och ge större träffsäkerhet mot ’sjöbusarna’.

 • Håkan skriver:

  Alltså… Hur svårt kan det vara att hålla sig nykter? Om man inte kan äta en måltid utan öl eller vin så ska man nog jobba med det istället för att vara på sjön. Ta för vana att kapten håller sig nykter så länge man är i båten tycker jag.

 • Hans Kretz skriver:

  Jag blir otroligt förvånad över att SXK driver denna fråga och tror att säkerheten blir högre med alkohol i blodet! Det är så man tappar hakan! Ta tillbaka de ni skickat in! Jag står inte bakom och undra hur många andra av de 40.000 som gör det? Som ansvarig ombord ska man alltid kunna ta han om sin båt eller se till att någon annan kan göra så på ett nyktert sätt! Jag vill inte vara en av gubbarn som Linda Hammarberg beskriver!

 • Ingela skriver:

  Varför driver Kryssarklubben promillefrågan, det är pinsamt och alla 40 000 medlemmar står verkligen inte bakom remissvaret. Argumentationen är milt sagt svag och de domar som presenteras ovan borde publiceras i sin helhet i På Kryss, inte redovisas med några lösryckta meningar. Varför inte 0.8 promille i stället för 0.5, då kan man verkligen köra på fyllan från skärgårdskrogen?! Nej, ändra så att termen ”nödläge” kan användas vid t ex vindomslag i naturhamn, akut sjukdom, och överhängande fara för besättning/farkost. Då slipper vi den här diskussionen.

 • Per Jönsson skriver:

  Gällande svensk syn på alkoholförtäring inom sjösäkerhet.

  Spännande med allas åsikter. Själv är jag säker på vad jag står. Detta då det utfördes många prov på vad sänkning från 0,05-0.02% skulle innebära för biltrafiken. I de allra flesta prov och försök så ökade kapaciteten på föraren generellt när alkohol intogs upp till ca 0.05%. Därefter rasade kapacitet och omdöme fort. Detta gör att vi alla borde köra med låg alkoholhalt. :-) Detta resonumang håller dock bara rent tekniskt.

  Detta ger att det kvarstår egentligen bara ett skäl att sänka eller att ha en promillehalt på 0.02% Det är den moraliska delen som gör att man inte ska framföra fordon, Båtar/Fartyg eller tåg påverkad. Detta är lätt att stå bakom och det gör även jag.
  Men det går inte att jämföra biltrafik där man möts mellan 100 och 200km/tim med ett avstånd på 1,5-3m.
  Bilresor till skillnad mot båtresor är lätta att planera och oförutsedda händelser är förhållandevis få. Jag tycker att de exempel som framlagts av SXK är mycke bra och talande.
  Vi ska ha ett samhälle (även på sjön) som gör det enkelt att förhålla sig till och då finns alltid undantag mot grundregel.

  0.05% skulle vara en bra gräns och har inget med att bredbent massyn att göra. det är helt enkelt så att många har ju båten som sin bostad. För att förebygga skador på denna borde det finnas ventiler i lagstiftningen som säkerställer egen och andras säkerhet genom att man i tid ska skapa säkerhet.

  Ha de gött
  /Jön

 • Carin S skriver:

  Självklart skall båtar framföras på ett säkert sätt.
  Men att alltid veta vilket väder det blir är omöjligt då inte ens SMHI, YR eller DMI kan se i sina prognoser exakt hur vindarna kommer blåsa, om det byggs upp lokala åskceller eller var exakt överfallsovädren slår till. Så den som inte varit på sjön kan aldrig förstå hur det är där. För gränsen mellan en fantastisk fin dag på havet kan lätt gå över till att kämpa för sin båt, sin besättning och sitt liv.
  Får jag framföra båten om jag tagit två öl för skepparen druttat överbord?
  Får jag lämna min naturhamn när jag ser ett överfallsoväder komma med vindskifte från Nordligt bris till Sydlig storm trots jag delat en flaska vin med min partner?
  Får jag släppa förtöjningarna o hasta mot närmaste hamn då barnet fått en allergisk chock trots jag tagit några öl i godan ro.
  En båt en bit ut har fått haveri o är på väg o driva på grund – får jag gå ut o assistera trots alkoholintat?
  Får jag ta över som skeppare då jag inser att något gått fel i styrning, gasreglage etc o jag känner båten bäst trots en grogg innanför västen?
  Det finns självklara regler men det finns en massa gråzoner i tolkningen. Och är man alltid skeppare trots att någon annan styr därför att man själv har högst behörighet och äger båten?
  Vi båtfolk bör alltid gå före med gott exempel och visa hänsyn. Däremot så borde vi oxå kunna förklara när nöden kräver vissa undantag.
  Men jag hoppas att alla som går ut visar den respekt som havet kräver av både skeppare o besättning. Ute till havs bör nykterhet råda, däremot i en naturhamn skall man kunna få ta sig sin angörare o dryck till maten utan att hela tiden fundera på om nykterhetsgränsen (ej fylleri) passerats för akuta åtgärder.

 • Stefan skriver:

  Eftersom det verkar vara ganska många som anser att rådande lagstiftning och tillämpning inte bara är dålig utan tom bra, och inte tycker att kryssarklubben skall driva frågan så är det bra att vi andra, som gärna ser en rimlig lagstiftning gör vår röst hörd.

  Så därför: Bra initiativ kryssarklubben. Att man skulle bli fälld för sjöfylleri om man drar i förtöjningarna till en båt är ju fullständigt orimligt. Likaså de andra situationerna som delges här. Skall jag behöva vara nykterist hela semestern bara utifall det händer något som gör att jag måste dra i en tamp på segelbåten? Det är orimligt. (Och nej, väderprognoser är både föränderliga och opålitliga. Det handlar inte om huruvida man har koll på dem).

  Och detta i ett land där det inte finns någon promillegräns för t ex cyklande. Trots att det dör ca 25 personer årligen, och många hundra skadas allvarlig. Ofta mitt i natten (23-01) då en stor del av olyckorna med största sannolikhet har någon slags fylleri inblandat. Ordspråket om kameler och mygg ligger nära tillhands.

 • Bertil Orrvik skriver:

  Den nuvarande lagen är en ” moral lag ” Det har inget med sjösäkerhet att göra. Felaktigt görs jämförelsen med bilkörning. Hur ofta körs det i 40 knop och 2 meter mellan mötande båtar? Samordna lagstiftningen med övriga grannländer. I Norge lär man ha utrett ny lägre promillegräns. Slutsats att det inte tillförde någonting när det gällde minskade olyckor motsvarande.

 • Johnny skriver:

  Hej
  Nu är väl allt kryssar Klubben ute på mossen.
  Om jag vet att jag kan möjligt behöva köra bil. Då dricker jag inte på kvällen. Ligger jag på svaj eller i naturhamn. Då kan jag räkna med att jag behöver flytta ankra om eller förflytta mig. Vädret är ju inte alltid så stabilt. Och då dricker jag inte. Kompisarna kan men inte den som ska kunna flytta båten.
  Ligger jag i en hamn förtöjd och helt säker. Ja då är det ju såklart annorlunda.
  Så tänk om tänk rätt …

 • Martin Hammarstrand skriver:

  Finns andra sätt att bota sjösjuka på !😉
  Bättre att berusas av upplevelsen än att förstöra upplevelsen pga berusningen.👍
  0.0 promille borde gälla ur säkerhetssynpunkt på sjön då de som är beroende av alkohol borde troligtvis ha svårt att styra sin gräns till just 0.2. 🤔
  Och jag som seglare vill EJ ha drogpåverkade människor på sjön då när det väl gäller alla sinnena behövs har sett skillnaderna live.
  En Tilläggare tas av de som behöver(& lever kvar i det gamla) iland om nu väderprognosen tillåter detta att ske.

  😎🌬⛵⚓❤

 • Kerstin Ekberg skriver:

  Tråkigt att Kryssarklubben driver denna fråga. Vill man betraktas som en seriös båtorganisation och få gehör för andra viktiga frågor så borde man lägga ner detta. Promillegränsen är bra och har ett brett stöd.
  Det finns också en diskussion om varför ungdomar och kvinnor tröttnar på båtlivet och varför våra invandrare så sällan engagerar sig i denna verksamhet, som kan ge så mycket. Alkoholkulturen spelar nog en stor roll här. De flesta blir inte så trevliga och charmiga som de själva tror av alkoholen.

 • Ralph Dollander skriver:

  Jag utgår ifrån att sjöfyllerilagens syfte är att öka säkerheten till sjöss i syfte att undvika skador på människor och material – på samma sätt som rattfyllerilagen till lands. Förutsättningarna och omständig-heterna till sjöss och till lands är emellertid väldigt olika, t.ex. trafiktäthet, utrymme för framförande och väjning, hastigheter, väderlek, etc. Sjöfyllerilagen borde därför anpassas till dessa omständigheter, antingen genom att tillåta vissa undantag från grundregeln, t.ex. vid fara p.g.a. väderlek, akut sjukdom, etc. eller att tillåta en högre gräns, t.ex. 0.5 promille, vid framförande vid låga hastigheter säg max 3 knop utanför trafikerade farleder.
  Ralph Dollander

 • Magnus Karlsson skriver:

  Håller med kommentar från Peter Lilja ovan, drygt 99% av olyckorna hade båtföraren över 1 promille. Det finns inga som helst bevis att 0,2-lagen medfört minskade olyckor på sjön. En idiotisk lag eftersom den inte adresserar något problem. Inför istället någon form av båtkörkort för snabbgående båtar, hög hastighet är betydligt större risk för olyckor.

 • Jan Prytz skriver:

  Denna fråga skulle ha drivits mycket tidigare. Bättre sent en aldrig. Anställda vid kustbevakningen skulle behöva lite utbildning i sunt förnuft.

 • Anders Lissåker skriver:

  Eftersom jag är exemplet ovan kan jag konstatera att kontrollen gjordes enbart för att dom från det datumet fick lov
  att göra det utan anledning.

 • Janne skriver:

  0,2 eller noll är rätt vid planerad förd. Men det bör finnas en given tillämpning när du för att öka säkerheten och undvika risk eller olycka får hantera fordonet utan straffansvar. Justera ankring eller motsvarande. Exemplet ovan med oerfaren rorsman är bara klantigt, jämför övningskörning med vägfordon.

 • Kjell Litwin skriver:

  Domstoluttalandena säger mer om de som dömer än båtägarna. Vilken båtägare väntar tills kulingen slår till mitt i natten innan båten flyttas till säkrare plats? Inte omöjligt att försvaret borde vässa argumenten. I övrigt är 0.2 promille en bra nivå, enligt mig. Om inte annat så innebär 0,2 att man tillåts flytta båten var tid på dygnet.

 • Erik Sjöberg skriver:

  Jag håller med Jaques. Promillegränsen har enligt mig ändrat normen för vad som är acceptabelt och leder i de allra flesta fall till att man tänker till en extra gång. Det leder till en ökad säkerhet till sjöss.

  De fall som redogörs för i artikeln kan en ofta råda bot på genom att planera sin förtöjning och kolla vädret en extra gång innan en korkar upp, eller att helt enkelt hålla sig nykter om man förtöjt på ett utsatt ställe.

  Om en båtägare ”tar över” en manöver så kan man ju inte tolka det på annat sätt än att båtägaren agerar befälhavare, och därigenom är en del i framförandet av båten, då ska en vara nykter. Jämför med en bil. Om en bilägare låter någon annan köra hem bilen ”bara hjälper till med parkeringen”…

  Det är dags att gilla läget och sluta gnälla på en vettig lag. Jag är en av SXK:s 40000 medlemmar, men jag håller inte med om debattartikeln.

 • Magnus skriver:

  Det finns inga som helst belägg för att gränsen 0,2 promille, jämfört med 0,5 promille, skulle ha en bättre effekt i att motverka sjöfylleri och olyckor som orsakade det.

 • Henrik skriver:

  Jag anser att nuvarande gräns är bra, och dessa exempel tar jag inte på allvar förrän jag sett riktiga domar som styrker dem. Precis som vid bilkörning så får man se till att en person som kan/får hantera båten håller sig nykter. Båten ska alltid förtöjas säkert och med beredskap för tilltagande och ändrade vindförhållanden oavsett vilken promillegräns som gäller. Det är tragiskt att det för en del är så viktigt med alkohol på sjön, för mig är seglingen och vistelsen i skärgården så underbar att jag kan avstå alkohol.

 • Mats skriver:

  Är det inte så att om det finns en möjlighet att man måste flytta båten efter lunch eller middag så ska väl föraren vara körbar. Jag tycker sxk inställning verkar konstig. Om jag parkerar min husbil på fel ställe och polisen kommer och vill att jag ska flytta bilen. Ja ni kanske förstår liknelsen..
  Nykterhet på sjön speciellt om det finns risk för oförutsedda händelser.
  /mats i skärhamn

 • Martin skriver:

  Kryssarklubben bör avstå från att driva denna fråga. Att hänvisa till att man har 40 000 medlemmar i ryggen klingar falskt; vi är inte tillfrågade. Det finns redan en organisation som driver denna åsikt — Båtfolket — det vore bättre att SXK koncentrerar sig på sin kärnverksamhet.

 • Stefan Åkersten skriver:

  Hej alla😊
  Jag tycker absolut att man ska kunna ta ett glas vin/ öl till maten utan att riskera att åka fast för sjöfylleri, jag är själv seglare och tycker det smakar underbart med ett glas kall chardonnay under en fin slör på öppet vatten, dock endast ett glas.. Fokusera istället på snabbgående båtar som kör som f-n och många gånger kraftigt onyktra.
  S/y RollerCoaster

 • Linda Hammarberg skriver:

  Detta är ju pinsamt på riktigt. Kolla vädret innan ni öppnar ölen och/eller se till så mer än en person i besättningen kan hantera båten. Det är hög tid att folk (gubbar?) slutar förknippa båtliv med alkohol.

 • Lasse Askrud skriver:

  Låter som en bra idé, sunt förnuft är en bra regel både för båtförare och sjöpolis !

 • Anders Månsson skriver:

  Dessa domar visar att vanligt sunt förnuft inte är så vanligt numera och bedömningen från mina studieår kvarstår – att det tar fyra och ett halvt års juridikstudier för att bli av med sitt sunda förnuft.

 • Mats skriver:

  Tack Kryssarklubben för ett sunt inlägg ang. alkoholgräns på sjön. Kör själv yrkesmässig båttrafik i Östergötlands skärgård och har hitills aldrig råkat ut för några intermesson pga berusade förare. En ny gräns på 0,5 kan ju även nu I DESSA TIDER även gynna skärgårdskrogarna = du kan ta ett glas vin till maten lagligt – och sedan köra tryggt o säkert hem med din båt.

 • Håkan numera Husbil skriver:

  Danmarks regel 0,5 promille för höghastighetsbåtar ?
  Var går den gränsen, och vad gäller för de som inte kör fort med sin snabba båt?
  Jag tycker regeln vi hade innan 0,2 funkade alldeles utmärkt. Kör man inte vårdslöst och förorsakar olycka eller andra insidenter så är väl allt okey!?

 • Jonas skriver:

  Jag har svårt att se logiken i höjd gräns. Befaras sämre väder ska man hålla sig nykter och det är inte heller säkert att flytta båten onykter alltid är bättre än att ligga kvar i ett något sämre skydd.

  Jag dricker på land men sällan eller aldrig i naturhamn.

  Vad jag vet är dessutom nödrätt fortfarande tillämpligt i dessa fall om nu fara föreligger som kräver en handling i en särskilt allvarlig situation.

 • Anna Geidne skriver:

  Bra att Kryssarklubben tar engagemang för sjösäkerhet *och* sjön som en plats värd att vara på!
  Jag blir dock fundersam eftersom Sjösäkerhetsrådet(där SXK är med) har visat på att lagen haft stor positiv effekt.
  Möjligen är detta utifrån andra aspekter och det kan väl finnas fog för saken, men det kunde kanske ändå vara på sin plats att presentera förslaget i ett lite bredare perspektiv.
  Här ges några enskilda exempel som en sanning.
  Min omedelbara tanke blir: Är det här verkligen förankrat?!
  /Anna Geidne, medlem

 • Thomas A skriver:

  Hur svårt kan det va. Håll dig nykter när du är ansvarig ombord och inte ligger säkert förtöjd i hamn.

 • Magnus Eklund skriver:

  Hej på Er! Är rätt så erfaren fritidsskeppare som även extraknäckt som navigationslärare. Har FB klass 8, MB klass 6 samt Yrkesmässigt HF-certifikat.
  * fel i artikeln att hävda att gränsen för Sjöfylleri sänktes 2010. Gränsen för Grovt sjöfylleri har alltid legat på 1.0 promille. Det nya var definierad gräns för sjöfylleri på 0,2 promille. Märk väl att Sjötrafikförordningen alltid pekat ut att det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol och/eller narkotiska preparat till den grad att man som Skeppare/Befälhavare intresserad kan fullgöra sitt ansvar.
  * därtill är det min uppfattning att man aldrig skall blanda alkohol/narkotiska preparat med bruk av maskindrivna fordon. Segelbåtar åker med via definitionen av fartyg.
  * lagen är dessutom redan kraftigt urvattnad genom storleks- och hastighetsgräns.
  * avslutningsvis gillar jag inte diskussionen eftersom den påminner lite för mycket om ”bredbent gubbsnack om att få lov att vara halvfull på sjön”. Otidsenligt är bara förnamnet.
  Men, detta är ju bara vad jag tycker… ☺
  / Magnus Eklund

 • Jacques de Maré skriver:

  Mitt intryck är att den nya lagen har väsentligen ökat säkerheten och medvetenheten om vikten av nykterhet till sjöss. De invändningar som framförs om svårigheten att flytta båten inför dåligt väder gäller oberoende var gränsen sätts. I stället kunde lagen ge ökat utrymme för förebyggande åtgärder vid befarat väderomslag.

 • Peter lilja skriver:

  Dom som förorsakar allvarliga olyckor har vad jag vet alltid haft över 1,0promille ?

 • Samuel skriver:

  Hur kommer det sig ens att dessa personer alkoholtestats? Har de inte annars agerat på osäkert sätt så borde de ju ha lämnats ifred från början.