Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Motion till Riksdagen om tvåtungad flagga för fritidsbåtar

21 oktober, 2012 – 17.24 En kommentar

Kristdemokraten Roland Utbult har skrivit en motion till Riksdagen där han föreslår att den tvåtungade flaggan bör införas eftersom den finns i våra grannländer och är populär hos fritidsbåtsfoket.

Just nu är det inte tillåtet att föra den tvåtungade flaggan som en flaggfabrikant på Gotland återinfört (och hävdar  mönster- och designskydd till). Men chansen att dömas för felaktig flaggning är i princip obefintlig inom Sveriges gränser, där man såväl ser EU-flaggan som Jolly Roger på många båtar.

Läs hela Rolands motion (2012/13:K205, länk till Riksdagens sida)

Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör göras möjligt för svenska fritidsbåtar att använda tvåtungad flagga.

Motivering
Den nu gällande flagglagen är från 1982. Där beskrivs förutom den vanliga, tvärskurna flaggan även de kungliga flaggorna och örlogsflaggan, som har tre tungor.
Den tretungade flaggan används som örlogsflagga och enligt föreskrifter som regeringen bestämmer av andra myndigheter som bedriver militär verksamhet såsom Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt och Statens försvarshistoriska museer. När en sådan flagga är befälstecken, markeras detta genom en särskild beteckning i övre inre fältet. Konungen, och med dennes tillstånd även andra medlemmar av kungahuset, får använda tretungad flagga med eller utan stora eller lilla riksvapnet på ett vitt fält i korsets mitt.
En tvåtungad flagga användes av Ostindiska Kompaniet som hade dispens att använda flertungad flagga då deras fartyg skulle likna ett örlogsfartyg på håll för att minska risken att bli överfallna av pirater. Även Ostindienfararen Götheborg seglade med tvåtungad flagg.
I vissa andra nordiska länder (Danmark och Norge) är tungad flagg tillåten på fritidsbåtar. Jag anser att det bör göras möjligt för svenska fritidsbåtar att använda tvåtungad flagga om så önskas.
På Internet säljs redan idag tvåtungad fritidsbåtsflagga, något som kan strida mot gällande flagglag. Men då det finns starka önskemål från fritidsbåtssektorn bör regeringen snarast se över möjligheten att genom lagändring öppna för tvåtungad fritidsbåtsflagga. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 18 september 2012
Roland Utbult (KD)

En kommentar »

 • Tomas skriver:

  Det är bara vissa fritidsbåtar i våra grannländer som får föra tungade flaggor. För att få använda tungad flagga måste ägaren i grannlandet vara medlem av segelsällskap/båtsällskap med speciella privilegier. De flesta båtar för respektive lands normala flagga, precis som i Sverige.

  Många andra länder har liknande regler, att privilegierade sällskaps medlemmar får föra sin nations/handelsflagg med särskilda markeringar — vanligen vapensköldar, bokstavsemblem eller andra symboler. Övriga fritidsbåtar för vanliga flaggor.

  På 1800-talet fanns sådana regler även i Sverige, för vissa segelsällskap. De avskaffades dock 1906.

  Ostindiefararen Götheborg II har tillstånd att använda tvåtungad flagga med emblem, men bara i ”historiska” sammanhang, dvs vid särskilda tillfällen. Till sjöss ska hon föra vanlig svensk flagga.

  Handelsflottan och andra fartyg för oftast respektive nations vanliga flagga. Men det finns flera länder som har särskilda sk handelsflaggor, som bara får användas på fartyg. Däremot är det vanligt att statliga och militära fartyg för flaggor som avviker från respektive nations vanliga flagga.