Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Ny modell för bättre bild av yrkesfiskets fångster

13 november, 2015 – 15.13 Kommentarer inaktiverade för Ny modell för bättre bild av yrkesfiskets fångster

YrkesfiskeHaVSverige behöver bli bättre på att samla in data från yrkesfisket om totala fångster och tillståndet för olika fiskarter. Därför har regeringen gett i uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att se hur dagens system kan förbättras.
– Vi föreslår nya rutiner som förtydligar vilket ansvar olika myndigheter och yrkesfisket har för att samla in den här informationen, säger Fredrik Ljunghager på enheten för miljöövervakning på HaV.

Årligen samlar Sverige och EU in data in för att bedöma hur mycket fisk som finns i olika havsområden och hur de kan fiskas på ett hållbart sätt. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för den nationella datainsamlingen och arbetet styrs av en rad EU-förordningar. Bland annat mäts längd, ålder, vikt och i vissa fall även lekmognad för olika fiskarter samt att det görs uppskattningar av hur mycket fisk och skaldjur som kastas överbord. Informationen används sedan som underlag att uppskatta fiskebestånden, vilket i sin tur ligger till grund för EU:s fiskekvoter.

Ett av sätten att få in data är att forskare följer med ombord på fiskefartyg och tar prover under själva fisket. Provtagningen ombord görs av Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Aqua, som också ansvarar för vilka fartyg som ska delta. SLU Aqua rapporterar sedan in resultaten till Europeiska Kommissionen och Internationella havsforskningsrådet, ICES.

– Ett antal fiskefartyg väljs varje år ut för provtagningar ombord. Målet är att kunna göra cirka 100 sådana resor per år, säger Fredrik Ljunghager.

Problemet är att det ofta är svårt att genomföra planerade provtagningar. Under åren 2013 och 2014 var det knappt en tredjedel av de tillfrågade befälhavarna som lät observatörer följa med på fiskeresor. Under de tre första kvartalen 2015 deltog endast två befälhavare på trålare i Östersjön.

– Bristen på data gör att det blir svårare att få korrekta uppskattningar av bestånden och att sätta rätt nivåer för kvoter. Det fördyrar den nationella datainsamlingen och Sverige kan inte leva upp till de krav som ställs av EU, säger Fredrik Ljunghager.

Förslaget till ett nytt system för att bättre kunna genomföra provtagningar ombord på fiskefartyg har tagits fram av HaV i samarbete med SLU Aqua. HaV har också haft möten med representanter för yrkesfisket.

– Det finns flera sätt att förbättra dagens system. Vi föreslår tydligare information om hur provtagningen ska gå till. Vi föreslår också en tydligare koppling mellan ombordprovtagning och särskilda tillstånd för yrkesfisket, säger Fredrik Ljunghager.

Enligt förslaget från HaV ska befälhavare som tar med observatörer ut på fiskeresor också få information om resultaten från provtagningen samt viss ekonomisk ersättning. HaV föreslår också att befälhavarna för de utvalda fartygen får ett större ansvar för att provtagningarna genomförs enligt plan.

redaktion@pakryss.se

, ,