Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Över 3000 skepp blir båtar nästa år

18 maj, 2017 – 15.19 9 kommentarer

Regeringen har nu lagt fram ett konkret förslag för regelförenklingar för sjöfarten. Bland annat föreslås att registerpantsättningen inte ska omfatta fartyg kortare än 24 meter genom att ändra definitionen av ett skepp. Över 3000 skepp blir båtar, enligt nya sjölagen.

Enligt svenska sjölagen ska ett skepp vara infört i fartygsregistrets skeppsdel som kräver ett särskilt mätbrev. Definitionen av skepp är i dag fartyg vars största skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. Med registreringen av ett skepp följer även skyldigheten att skriva in äganderätten samt en rätt att inteckna fartyget och upplåta panträtt. Båtar kan däremot endast handpantsättas eller pantsättas enligt lösöreköpslagen.
Nu föreslår regeringen att färre fartyg ska vara skepp genom att ändra definitionen av skepp till fartyg med skrov längre än 24 meter. Ändringen föreslås redan i sjölagens första kapitel: ”Fartyg, vars skrov har en största längd som överstiger 24 meter, betecknas skepp. Andra fartyg kallas båt.”

Segelbåtar

Tre av de fyra segelbåtarna på bilden är längre än 12 meter, men bara en berörs av regeringens nya lagförslag för krav på registrering. Från vänster syns aktern på Tresca, en First 40.7, som är strax över 12 meter, men inte 4 meter bred. Även den blågrå 45-fotaren Puls är smalare än 4 meter och behöver alltså inte registreras som skepp i dag. Men närmast i bild är en HR 49, strax under 15 meter lång och 4,4 meter bred. Hallberg-Rassyn behöver från och med februari varken vara införd i skeppsregistret eller registreras enligt den nya gränsen på 15 meters längd. X 34:an till höger, drygt tio meter, kvalar inte in i någon kategori för myndighetsregistrering i dag eller enligt regeringens framtidsförslag. BILD: Johan Boström

I praktiken innebär förändringen att fartyg mellan 12 och 24 meter inte längre registreras som skepp och slipper kraven på skeppsmätning som kan kosta tiotusentals kronor. Däremot föreslås att fartyg över 15 meter måste registreras som båtar i fartygsregistret, vilket innebär en registeravgift. Hur stor den kostnaden blir återstår att se.

Allt talar för att regeringens förslag nu blir en proposition som sedan godkänns av riksdagen.
– Hittills har det inte varit någon diskussion mellan partierna om detta alls, säger Christina Bergström, kansliråd på näringsdepartementet.
– Remissinstanserna är nöjda och jag ser inget hinder för att det här går vidare.

Svenska Kryssarklubben var en av remissinstanserna som gav sitt gillande till flera av ursprungsförslagets delar som berör fritidsfartyg.
– I dag är ett fritidsfartyg jämställt med ett kommersiellt ägt fartyg i registrerings- och avgiftssammanhang. Det nya förslaget innebär att fritidsfartyg mellan tolv och femton meter befrias från alla krav på registrering vilket är bra. Sedan återstår att se vilka kostnader som följer förslaget att båtar längre än femton meter måste registreras, säger Per Berkhuizen, kanslichef vid Svenska Kryssarklubben.

Kryssarklubben är också positiv till lagförslagets ändring av möjligheterna att villkora en registrering i fartygsregistret när ett fritidsfartyg köps utomlands och sedan tidigare är infört i ett annat lands motsvarighet till svenska fartygsregistret. Med den nya lagen kan ett ett skepp villkorligt registreras i det svenska fartygsregistrets skeppsdel under högst en månad om det är nödvändigt för att skeppet ska kunna slutgiltigt avregistreras i det utländska registret. Detta har tidigare ställt till med administrativt trassel som nu förhoppningsvis inte är nödvändigt.

Det finns enligt Transportstyrelsen cirka 3300 skepp som är 12 – 24 meter och som i februari nästa år ska betraktas som båtar. Det finns cirka 1200 fritidsfartyg i skeppsregistret som är mellan 12 och 14,99 meter och som inte kommer att behöva vara registrerade överhuvudtaget för myndigheternas del.

Samtidigt är det flera delar från promemorian som inte är med i dagens lagrådsremiss. Varken frågan om pråmar ska blir godkända eller om det ska införas särskild lagstiftning för uthyrning av båtar, bareboat charter, berörs i regeringens förslag.
– Våra jurister har inte hunnit med de delarna den här gången, men det kommer troligen att tas upp senare. Det är många frågor att prioritera mellan, säger Christina Bergström.

Lagrådsremissen ingår i regeringens ”maritima strategi för människor, jobb och miljö” som presenterades 2015. Nästa steg mot ny lag är att regeringen tar fram och beslutar om en proposition som sedan lämnas över till riksdagen för behandling och beslut. Regeringen räknar med att den nya lagen ska träda ikraft den 1 februari 2018.

Det föreslås även en övergångsregel för fartyg som är under 24 meter och som har sökt eller beviljats en inteckning före ikraftträdandet av den nya lagen. Dessa fartyg är kvar i skeppsdelen av fartygsregistret, men flyttas till båtdelen, eller tas bort helt, om inteckningen tas bort.

En annan detalj i regeringens nya förslag är att namn ”som är ägnat att väcka
anstöt” inte får registreras i fartygsregistret.

Varför just 24 meter?
24 meter är en internationellt vedertagen gräns för lagar och regler om skepp. Fiskefartyg med en längd av minst 24 meter omfattas av EU-direktivet om säkerhetsregler för fiskefartyg, och fritidsfartyg med en längd mellan 2,5 och 24 meter omfattas av EU:s fritidsbåtsdirektiv. Dessutom gör artikel 4 i skeppsmätningskonventionen undantag för fartyg under 24 meters längd.

Yrkesskepp under 24 meter
Samtidigt som det i framtiden inte kommer att finnas fritidsfartyg under 24 meter som kallas skepp i lagens mening, gäller inte det alla yrkesfartyg. Enligt lagen om energi kvarstår dagens definition av skepp för yrkesfartyg. Detta för att reglerna för skattebefrielse för bränsle inte ska förändras när sjölagen ändrar definitionen av skepp.

LÄS MER: Promemorian som är underlag för lagrådsremissen [Näringsdepartementet]

Johan Boström
johan@pakryss.se

, , , ,

9 kommentarer »

 • Birger Boström skriver:

  Hej, vad innebär detta konkret vad gäller utbildningskrav/skepparexamen. Jag har tänkt bygga en husbåt som jag ska kunna köra runt med. Önskemålet var ca 13×5 meter. Med nya regeln – kan jag framföra den utan skepparexamen?

  Tack – Husbåtsvän

 • Johan Boström skriver:

  Hej Peter,
  Hugo Tiberg hälsar följande:
  ”Enligt övergångsbestämmelser, punkt 3, ska överföring inte ske till båtregistret om ”inteckning sökts eller beviljats före ikraftträdandet”. Har man alltså en inteckning uttagen, oavsett om den är belånad eller ej, så ska båten inte överföras till den nya båtdelen.”

  Att det finns en belåningsmöjlighet är förmodligen en fördel för de flesta, men Transportstyrelsen har ännu inte redovisat om / hur avgifterna skiljer sig mellan registrering i fartygsregistrets skepps- respektive båt-del. I dag är registerhållningsavgiften 500 kronor per år för alla fartyg.
  Eftersom din båt inte behöver vara registrerad alls utan pantbrev, kan den framtida avgiftens storlek ha betydelse för vilken fördel en registrering och pantbrev har.

  /Johan Boström, På Kryss

 • Peter Ekman skriver:

  Jag har en Hanse 470 som är 14,19 meterlång och 4,47 bred.

  Har ett pantbrev på 1.2 miljoner som just nu inte används. Är det någon fördel att låna på det nu innan ändringen? Båten är svenskköpt och svenskägd. Registrerad som chartermotorsegelskepp.
  Vad innebär ändringen för mig? Blir mitt pantbrev värdelöst om jag inte utnyttjar det före ändringen?

  Med vänlig hälsning Peter

 • Anders skriver:

  Hur blir det med kravet på kustskepparexamen för båtar över 12 m, ändras det också?

  mvh
  Anders

 • Redaktionen skriver:

  Hej Lasse,
  Reglerna för båtbottenfärger delar upp fartyg i yrkesfartyg respektive fritidsfartyg oavsett storlek. Sjölagens förmodade kommande definition av skepp ska inte direkt påverka lagar och regler om bottenfärger.

  /Redaktionen

 • lasse skriver:

  Om jag vet rätt så gäller andra regler för bottenfärg för skepp o jämförelse med båtar – vad händer med dessa ?

 • Jan Cox skriver:

  Då skall alltså t.ex. En skärgårdskryssare på 16 m registreras. Det verkar inte genomtänkt.

 • Redaktionen skriver:

  Hej Ingvar! Det finns inget i den aktuella lagrådsremissen som rör behörighet för att framföra fritidsbåtar.
  /Redaktionen, På Kryss

 • Ingvar Fröroth skriver:

  Blir det några ändrade krav på skepparens behörighet för båtar större än 12 x 4 meter ?