Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Skonertskepparen om mötet med stridsbåten: ”sånt som händer”

11 januari, 2017 – 15.31 8 kommentarer

Under stridsbåtens vilda färd genom Göta kanal uppstod flera farliga situationer. Bland annat tappade skonerten Aron manöverförmågan och fastnade i ett träd. Men Arons skeppare tar saken med ro: ”Sånt som händer i trånga passager.”

Det var den 22 augusti förra året som stridsbåten kastade loss från Käringberget i Göteborg för transport genom Göta kanal till Gryt skärgård. Under de tre dygn som följde färdades båten tidvis i över sju gånger den tillåtna hastigheten i kanalen. Slussportar slogs upp av stridsbåtens tryckvåg och skonerten Aron förlorade styrförmågan när stridsbåten körde ikapp. För att skydda kanalbygget är det sedan länge förbjudet att köra fortare än fem knop i de grävda och sprängda delarna och under stridsbåtens framfart ville slussvakter sätta stopp i Karlsborg, men valde att släppa vidare fartyget eftersom det var militärt.

Stridsbåten tillhör Marinbasen i Karlskrona som har genomfört en omfattande internutredning som På Kryss har tagit del. Utredarna sammanfattar att transporten genomfördes i hastigheter upp till 39 knop, enligt navigationsdatorns loggfil, och ”innebar ej acceptabla risker” för besättningen, båten, tredje person och för själva kanalbygget. Ansvariga ombord har varken följt rutiner för rapportering av avvikelser eller arbetsskador och loggboken saknar flera viktiga uppgifter.
Ledningen ombord konstateras av utredarna ”i samband med planering och genomförande konsekvent åsidosatt lag, förordning, författning samt interna regler och riktlinjer”.

Stridsbåtens loggbok saknade flera viktiga uppgifter. Bild av Marinbasens internutredning.

Stridsbåtens loggbok saknade flera viktiga uppgifter. Bild ur Marinbasens internutredning.

Ombord var det framförallt båtchefen, med majors grad, som stod vid rodret. Som befälhavare hade han erfarenhet av stridsbåt 90 och behörighet motsvarande fartygsbefäl klass VIII, N8. En båtförare med stor erfarenhet av stridsbåt 90 och med behörighet N8 löste tidvis av vid rodret. En tidigare fartygschef från Flottan, utan aktuell nautisk kompetens, hade personalansvar ombord. En mekaniker och ytterligare en däckspersonal fanns också ombord. Dessutom hade båtchefen med sig sin stora svarta hund ombord. Hunden var ofta orolig när husse inte var i närheten och internutredningen rekommenderar efter kanalfärden att Marinbasen i Karlskrona bör ”förtydliga reglerna för medförande av privata husdjur i tjänsten”.

När stridsbåten efter avslutad transport la till i Ankarssundet i Gryts skärgård dröjde det inte länge förrän ledningen för Marinbasen i Karlskrona fick höra talas om att det gått vilt till. Kanalbolaget kontaktades och bekräftade bilden av att färden väckt uppmärksamhet. En internutredning tillsattes och båtchefen togs ur tjänst.

Utredningen är full av uppseendeväckande detaljer om ledarskapet ombord. Vid två tillfällen uppges chefen med personalansvar säga till båtchefen att det går för fort och att han ska dra ned, men att båtchefen inte lydde ordern. Efter att mekanikern spelat in ett videoklipp där båtchefen säger ”39 knop på Göta kanal” uppmanar båtchefen att mekanikern raderar klippet.
När båtföraren ombord ville ta en löptur innan avfärd så uppmanades han istället att springa längs kanalen för att senare bli upplockad. Båtföraren ifrågasatte det lämpliga i att under joggingpasset inte ha fullständig säkerhetsbesättning ombord, men båtchefen valde ändå vid två tillfällen att låta båtföraren jogga och hoppa på efter drygt en mil.
Vid två tillfällen faller besättning överbord men händelserna dokumenteras aldrig av befälen.

Aron från Svendsborg

Det danska skonerten Aron fotades av en person i stridsbåtens besättning. Riggen fastnade i trädet på styrbord sida strax efter att bilden togs. Bilden är hämtad ur Marinbasens internutredning.

Krafterna i vattnet från stridsbåtens framfart i augusti ledde till flera incidenter. Tryckvågen under ytan från ett fartyg skiftar kraftigt beroende på fart och hur botten ser ut. Ju högre fart och grundare botten, desto kraftigare tryckvåg.
Efter Töreboda körde militärerna ikapp den danske skonerten Aron från Svendsborg som var på väg i samma riktning. Arons skeppare Kristian Lund minns mötet med militärerna väl när På Kryss når honom hemma i Svendsborg via telefon
– Jag såg att den kom rätt så fort och att det var ett militärt fartyg, säger Kristian Lund som hade gått med sin 30-meter långa Marstalskuta genom Göta kanal elva gånger tidigare.

Passagen där fartygen möts mellan Vassbacken och Tåtorp är smal och tryckvågen från stridsbåten nådde Aron i en svag kurva.
– Den tog bort styrfarten för rodret, så att vi helt enkelt inte kunde manövrera. Vi går upp på kanalsidan och riggen fastnar så småningom i ett träd.

Men Arons besättning tog inte stor notis om händelsen.
– Göta kanal är mycket smal på sina ställen och vi har gått på tidigare. Det är sånt som händer i trånga passager, säger Kristian. Han minns att militärbåtens besättning frågade om de kunde hjälpa till, men att Arons luttrade besättning avböjde.
– Jag har inte haft en tanke på detta sedan det hände, skrattar Kristian som ägt Aron sedan 1968 och planerar en ny resa till Sverige till sommaren.

En kort stund efter att stridsbåten har passerat Aron får tryckvågen en slussport innan sjön Viken att öppnas flera hundra meter innan stridsbåten når fram till slussen. Enligt navigationsdatorns loggfil var hastigheten någon kilometer innan slussen över 36 knop.
Handtagen för att manövrera slussportarna är cirka två meter och roterade fritt, men ingen person kom till skada.

Stridsbåt 90

Loggfil från passagen av Tåtorp. Bilden är hämtad ur Marinbasens internutredning.

Marinbasens utredning sammanfattar kanalfärden som en samling regelvidriga beslut och farliga incidenter, men ser inget behov av att ändra på några av Försvarsmaktens regler förutom just reglerna för husdjur ombord. Men båtchefen får tills vidare inte ingå i någon besättning och en förundersökning har inletts vid åklagarkammaren i Göteborg.
– Vi misstänker hastighetsöverträdelse och den misstänkte är båtchefen som stått vid manöverreglagen i normalfallet, säger åklagaren James von Reis som är förundersökningsledare.
Transportstyrelsens förordning om trafiken på Göta kanal tillåter maximalt fem knop i de grävda eller sprängda delarna. Straffet är begränsat till penningböter.
James von Reis har själv inte hunnit ta del av Marinbasens internutredning, men militärpolisen har förhört bland annat stridsbåtens personal och fortsätter att samla in information.
– Det kan bli allvarligare misstankar, men militärpolisen har än så länge inte presenterat något som talar för annat än hastighetsöverträdelse, säger James von Reis.
Förundersökningen väntas bli klar under första kvartalet 2017.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , ,

8 kommentarer »

 • Thomas Hamilton skriver:

  Hög tid att avliva skrönan om ”kapten Hamiltons” vansinneskörning med en torpedbåt på 50-talet, d.v.s. då de bevingade orden myntandes, d.v.s. ” skura Ni kärringar så sköljer jag” etc.

  Jag har under drygt 55 år hört de flesta varianter, att detta skedde utmed Fyrisån, Falsterbokanalen, Malö Strömmar, Sotenkanalen m.fl. Jag har efter många angenäma middagar med Örlogskapten Rolf Hamilton dock den klara minnesbilden av att det var hans farfar, som då var kommendörkapten i flottan, som i samband med en gir i Furusundsleden spontant utbrast i denna kommentar.
  Detta skedde e.u. under övning med någon av pansarskeppen (i Göta Lejon/Oscar II klassen) och då under gång nordvart upp mot Furusunds lotsstation, där fartyget skulle passera på en förutbestämd tid.
  Kommendörkaptenen konstaterade i sin kikare just det faktum att skurande damer – vana vid svall i leden – sprang upp från såptvättbryggorna, medan trasmattorna låg kvar och just blev minst sagt rejält sköljda!

  Jag vill minnas att episoden utspelades sensommaren 1939, d.v.s. vid krigsutbrottet. Skrönan om kaptenen med torpedbåten i full fart etc., härrör sig snarare från ”Kapten Böljas” framfarter på 50-talet, men där tror jag att det var ett kreatur som drabbades av svall och icke luttrade ”skurkärringar”.
  Kommendörkapten Hamilton kunde vad jag förstått följaktligen inte förhindra denna i sig något dråpliga händelse. Order är s.a.s. order och att slå av i maskin var nog inte att tänka på.

 • ANdreas Tydén skriver:

  Säger som Hans E, som officer så skäms man! Hur lyckades föraren klara intagningstesterna…

 • Finn Holm skriver:

  Om det, som skrivs om stridsbåtens framfart, är sant, måste den ansvarige åtalas och dömas för grov vårdslöshet och framkallande av livsfara för annan. Här måste mindre påföljd än fängelsestraff uteslutas.

 • Detta måste ges någon påföljd, som känns för den ansvarige, det får inte viftas bort. Gott sjömanskap är det minsta man kan begära av marinens personal. Tyvärr finns det en kategori människor, som skryter med dylika bedrifter. När jag låg i marinen 1955-56 var det en kapten Hamilton, som det ryktades om körde så fort med motortorpedbåt i Hårsfjärden så att bryggor och hängande tvätt på stranden fick sig en extra sköljning. Ingen talade om påföljder utan allt var bara lustigt.

 • Marianne Mossfeldt skriver:

  Göta Kanal är knappast någon lekplats för militära båtar. Både kanalen i sig, som nu håller på att repareras bitvis, och bottenbeskaffningen med fisk och växter far illa av sådan framfart. Det befäl som visar ett så dåligt omdöme borde få sparken. Kan knappast vara något föredöme för övrig besättning. Ser gärna att mina skattepengar går till mer seriösa projekt inom det militära.

 • Hans Einarsson skriver:

  Som 41 år inom försvarsmakten får man skämmas. Maken till dåligt omdöme har jag aldrig mött tidigare…

 • Carl-Gustav Mählck skriver:

  Om militära myndigheter i fortsättningen skall åtnjuta någon form av respekt hos allmänheten, förväntas att man sopar rent framför egen dörr och utan omsvep samarbetar med polis och åklagare, så att dylika ”sjömän” kan ställas inför rätta.

 • Rune Mannerstam skriver:

  Det är inte första gången som de militära ”sjömännen” överskrider gällande hastighetsbegränsningar i fartbegränsade farleder. Man får hoppas att händelsen så småningom leder till åtal och dom.