Hem » Nyheter

Nyheter

Sött och salt på SXK:s årsmöte

26 november, 2017 – 19.02 Kommentarer inaktiverade för Sött och salt på SXK:s årsmöte

Stora digitala satsningar, vikande annonsintäkter och ett nytt lyckat medlemssystem. Det var några av ämnena på Svenska Kryssarklubbens årsmöte i helgen. Här beslutades även att styrelsen får en ny ordinarie ledamot i form av Christoffer Hillbom.

För 94:e gången kallade Svenska Kryssarklubben i helgen till sitt årsmöte. Närmare hundra medlemmar och funktionärer från hela landet strålade samman på Scandic Sjöfartshotellet på Södermalm i Stockholm. Vid sidan om själva årsmötet hölls även rådslag med klubbens olika nämnder, föredrag om skärgårdsliv och en workshop om miljöarbete.

Efter välkomsttal och formalia inleddes årsmötet med den årliga verksamhetsberättelsen. Kanslichef Per Berkhuizen berättade att det nya medlemssystemet som togs i drift i januari 2017 har fungerat väldigt bra. Även en gast- och båtbank har införts. Man tog också upp att den långa konflikten med företaget Upright, som försenade det nya medlemssystemet, har lett till en förlikning som gav SXK 300 000 kronor på grund av kostnader för det hävda projektet.

PåKryss årsmöte _B41A1574

SXK:s kanslichef Per Berkhuizen går igenom det ekonomiska läget under årsmötet på Sjöfartshotellet i Stockholm. Bild: Stefan Holm

– Vi har haft en liten tillbakagång av antalet fullt betalande medlemmar, 334 personer. Arbetet med På Kryss har flutit på bra, men vi har haft problem med annonsförsäljningen som gett minskade intäkter, summerade Per Berkhuizen men lyfte samtidigt fram att årets årsbok varit väldigt populär och att SXK:s matrikel för första gången givits ut i digital form.

Man nämnde vidare att Svenskt Friluftsliv har medel som alla kan söka, där SXK under året har tilldelats cirka en miljon kronor, bland annat för ungdomssatsningen PX. Att Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, i år har utfärdat 8 902 intyg, vilket är drygt 3 000 mindre än fjol. Och att medverkan vid båtmässor och kampanjer på webben varit viktiga för nyrekrytering. Under året har antalet besökare på klubbens sajt ökat med 25 procent. Per fortsatte:

– Under 2016/17 har 772 000 kronor betalats ut från Svenska Sjö, gruppförsäkringen för båtägare där SXK är delägare. Styrelsen har beslutat att de ska användas till projekt som ger direkt medlemsnytta. Vi har därför bland annat köpt in 28 hjärtstartare och funktionsvästar har skickats ut till cirka 450 funktionärer. Totalt har dessa projekt kostat 669 000 kronor.

Sedan presenterades den ekonomiska årsredovisningen. Medlemsintäkterna har minskat något på grund av färre medlemmar. Å andra sidan har rörelseintäkterna stigit. De totala kostnaderna uppgick till 18,6 miljoner, vilket ger ett totalt minus på 926 000, bland annat på grund av minskad annonsförsäljning. Men tack vare finansiella intäkter ligger man ändå totalt 28 000 kronor plus. Dock en rejäl minskning från fjolårets 11 miljoner plus.

Det blev viss diskussion kring intäkterna från Svenska Sjö. Hedersmedlemmen Rolf Meurling ville se en särredovisning av dessa medel, vilket man kom fram till att styrelsen skulle titta närmare på. Man påpekade även att stiftelsen Tore Herlins fond troligen ska avslutas och förslag framfördes om att den bör överföras till Sonja Herlins stiftelse.

Nästa punkt på mötet var valet av den nya styrelsen. Torbjörn Berg från valberedningen berättade att Staffan Bergentoft själv bett om att avgå som ordinarie ledamot av hälsoskäl. Även Magnus Streky har valt att inte blir omvald, då han nyligen sålt sin båt och lämnat sitt engagemang i båtvärlden. Därmed trädde paragraf 15 in, vilket ledde till ett beslut om att Christoffer Hillbom, tidigare suppleant, går in som ordinarie ledamot i styrelsen.

– Det här gör att vi går miste om en suppleant och en ordinarie ledamot, men det kanske vi får leva med och vi fortsätter att leta efter ersättare. Även Rita Larsson har avsagt sig omval som medlemsrevisor, men där har vi fått en bra ersättare i form av Håkan Nilsson, sade Torbjörn Berg som nu lämnar valberedningen efter fem år i rollen.

I stället valdes tre nya namn in i valberedningen: Elisabeth Johansson, Björn Johansson och Solveig Ekström Tjernquist. Årsmötet omvalde därefter Peter Follin som styrelsens ordförande och följde även i övrigt alla valberedningens förslag på omval av tidigare ledamöter, samt valde in den nya medlemsrevisorn Håkan Nilsson.

Årsmötet fastställde sedan verksamhetsplanen för kommande år. Stort fokus ligger på att utveckla webben, berättade Per Berkhuizen. SXK:s nya webb ska bli helt responsiv och man ska bygga en ny plattform. Man ska även tillgängliggöra alla tusentals artiklar på webben på ett tydligare sätt, utifrån medlemmens intressen och vilken krets den tillhör. Dessutom ska man ta det nya bokningssystemet i mål. Och så en nyhet för 2018:

– Nästa år ska årsboken vara en handbok för skepparen, berättade Per Berkhuizen. Det är På Kryss tidigare chefredaktör Micke Westin som gör den ihop med illustratören Olle Landsell. Jag har stora förväntningar på att den ska bli riktigt bra.

Annonstappet för På Kryss togs också upp. Man har därför beslutat att det lägsta antalet sidor i tidningen ska sänkas till 60. Man tror att fyra nummer per år kommer innehålla 60 sidor, resten sannolikt fler. Man konstaterade även att de annonsörer som har lämnat vill annonsera på webben i stället, varför man minskar antalet utgåvor av På Kryss från nio till åtta per år. Intäkterna ska användas till att utveckla den digitala kommunikationen.

– Vi vill även utveckla Nämnden för båtlivsutbildning, som inte har fungerat optimalt, genom att låta SXK ta över driften av NFB:s kansli. Det betyder att vi kommer ta över kansliet redan från januari 2018, informerade Per Berkhuizen.

Styrelsen meddelade även att anläggningen Malma Kvarn inte haft några kostnader på riksplanet, utan dessa har Stockholmskretsen själva stått för. Men nu har Värmdö kommun förändrat sina krav på avloppssystemet. Det innebär att dessa kostnader, som handlar om ungefär en miljon kronor, nästa år måste tas av hela SXK på riksnivå.

Skattemästare Per Tistad presenterade de budgeterade intäkterna för 2018 som är på cirka 18 miljoner och efter alla utgifter ger ett totalt förväntat överskott på 227 000 kronor. Det ledde till att årsmötet beslutade om oförändrade avgifter och inga arvoden under 2018.

Så var det dags att behandla motioner från medlemmar. Torbjörn Berg föreslog att klubbens stadgar förenklas, bland annat för att anpassa dem till På Kryss utgivning, genom att stryka vissa formuleringar i stadgarna. Frågan var uppe redan i fjol, men nu kunde man bifalla alla förslag på strykningar, utom ett, som finns presenterade i Torbjörn Bergs motion.

Medlemmen Jan Reutergårdh som också är ordförande för Hamn- och farledsnämnden, föreslog redan i fjol en ändring av verksamhetsåret från brutet räkenskapsår till kalenderår. Styrelsen har under året gett kansliet i uppdrag att undersöka vad en sådan ändring skulle innebära för kretsarna. Det framkom då att de två största kretsarna sade nej till en ändring ­– då det skulle medföra mycket extraarbete och göra budgetprocessen krångligare. Efter viss debatt beslutade årsmötet därför att avslå motionen om att gå över till kalenderår.

Därefter hade hedersmedlemmen Rolf Meurling ett flertal motioner. Bland annat ett förslag om att införa ett dataregister för viktiga handlingar, ”ett internt Kryssarklubbs-Google”, som avslogs. Han föreslog även att kostnader för hjärtstartare och funktionärsvästar ska tas från lämpliga SXK-konton och inte Svenska Sjö-medlen, vilket också avslogs. Slutligen ville han att styrelsen ska ”lägga alla papper på bordet” kring innehållet i avtalet med Svenska Sjö, men styrelsen menar det inte är möjligt av konkurrensskäl. Motionen avslogs.

Efter tre timmar avrundades till sist det 94:e årsmötet med en avtackning av Torbjörn Berg och Rita Larsson för sina hängivna insatser i valberedningen. Följt av välkomstpresenter till de nyvalda ledamöterna. Sedan fortsatte kvällen med mingel och middag.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se