Yttrande från Svenska Kryssarklubben, Diarienummer Ju2019/03808/L5 Remissvar avseende sjöfylleri (Ds 2019:22) Sjösportens samarbetsdelegation (SSD) har ombetts yttra sig om ovannämnda utredning. Samarbetsdelegationen som bestått av Svenska Båtunionen, Svenska Seglar Förbundet och Svenska Kryssarklubben, sammanträffar ej längre, och ..." /> Kryssarklubben: Ändra gränsen för sjöfylleri för säkerhetens skull | På Kryss Kryssarklubben: Ändra gränsen för sjöfylleri för säkerhetens skull | På Kryss
Hem » Debatt

Debatt

Kryssarklubben: Ändra gränsen för sjöfylleri för säkerhetens skull

7 april, 2020 – 11.22 51 kommentarer
Kryssarklubben: Ändra gränsen för sjöfylleri för säkerhetens skull

Yttrande från Svenska Kryssarklubben, Diarienummer Ju2019/03808/L5

Remissvar avseende sjöfylleri (Ds 2019:22)
Sjösportens samarbetsdelegation (SSD) har ombetts yttra sig om ovannämnda utredning. Samarbetsdelegationen som bestått av Svenska Båtunionen, Svenska Seglar Förbundet och Svenska Kryssarklubben, sammanträffar ej längre, och Båtunionen har ingett ett eget remissvar, varför Kryssarklubben här inger sitt eget svar, begränsat till sjöfyllerifrågorna.

Kryssarklubben har bett sin tidigare styrelsemedlem Hugo Tiberg, som är specialiserad på dessa frågor, om ett rådgivande utlåtande (bilaga 1), vilket jämte underbilagor 2,3 och 4 bifogas till detta svar. Kryssarklubben instämmer i utlåtandet (bilaga 1) och vill med hänvisning därtill särskilt framhålla följande.

Närmare om 0,2p.-regeln
Kryssarklubbens invändningar avser väsentligen 0,2-regeln, som innebär att straffbart sjöfylleri ska antas bestå för vissa båtar ända från den påverkansgraden. Regeln är hämtad från bilregler och överförd till båtvärlden utan påvisad likhet i riskområde.

Utredningens sammanfattande omdöme att det helt skulle saknas behov av lagändring är ohållbart. Det under Slutsatser (9.8.) angivna förhållandet att sjöfylleribrotten nedgått är en direkt följd av att de införts 2010. Uppgiften om minskade döds­fallssiffor är ej relaterad till en konstaterad minskning i båtan­vändning för den aktuella tiden och svarar reellt mot en ökning (bilaga 1 s. 2). Påståendet om likhet med omgivande länders regler är missvisande. Kryssarklubben förespråkar i detta remissvar just en sådan likhet.

Utredningen har i sin bedömning ej heller beaktat de avig­sidor som anförts mot lagstiftningen. Tillämpningstiden samman­faller med en nedgång i svenskt båtliv (bilaga 1 s. 2), varvid ett samband inte kan uteslutas. I en del situationer har lagregeln såsom den kommit att tillämpas rentav medfört ökade risker för sjösäkerheten (bilaga 1 s. 2). Kryssarklubben anser det vara tid att sådana nackdelar åtgärdas.

Ökade kontroller mm
Kryssarklubben har inga invändningar mot den skärpning av nyk­terhetskontroll som införts i anslutning till 0,2p.-regeln. Vi inser även att det med hänsyn till kontrollsvårigheter vid båtfart kan finnas en osäkerhet som kan rymma reellt högre alkoholpåver­kan än som uppmäts (jfr utlåtandet bilaga 1 vid fn 12 och 24). Av sådan anledning, och för samordning med grannländers lagregler, stödjer Kryssarklubben utlåtandets rekommendation att 2010 års sjölagsändring inte helt avskaffas, utan att gränsen för regelns tillämpning justeras.

Kryssarklubbens rekommendation
Kryssarklubben rekommenderar att gränsen i sjölagen 20:4 ändras från en nedre gräns av 0.2 promille till 0,5 promille och motsvarande gräns i utandningsluften.

Kryssarklubben noterar att olägenheter föranletts av en hårddragen tolkning av sjölagens ovannämnda regel, särskilt rörande nödsituationer och båtars fartkapacitet. Kryssarklubben rekom­menderar i första hand att dessa frågor löses genom klargöran­de uttalanden vid den begärda lagändringen (jfr bilaga 1 s.5).

Peter Follin
Ordförande Svenska Kryssarklubben

 

51 kommentarer »

  • Niklas Almgren skriver:

    Känns ganska patetiskt att SXK driver denna fråga. Är verkligen ingen absolutist själv men att driva en högre promillegräns på sjön känns ganska världsfrånvänt. Har varit medlem i många år men jag väljer nu att gå ur.
    Mvh Niklas