Hem » Ombord

Ombord

Hugo Tiberg: Skandalös båtmomsning i Norge

2 juli, 2010 – 08.15 2 kommentarer

Norge tillhör som bekant inte EU och ingår inte heller i dess momsunion. I princip belastas all varuinförsel dit med 25 % moms (”merverdiavgift”) på infört värde, Det gäller också båtar och bilar, men där görs undantag för tillfälliga besök. Men om di båt kvarlämnas medan du far hem en tid blir det andra bullar!

Vår vän Kjell hade flera år drömt om att segla till Norge med familjen och hade fått besked om att båten fick lämnas kvar momsfritt under ett år från införsel­datum. Det hade också engelska Cruising Association bekräftat efter kontroll med centrala tullmyndigheten i Oslo. Kjell planerade uppläggning i Nordnorge och landsvägstransport hem inom friåret. Men när tiden för hemfärden kom ha­de norrmännen skärpt kraven!

Efter en underbar segling under 2008 längs den norska kusten lade Kjell och hans familj upp båten i Mo i Rana, Året därpå fortsatte de till Lofoten och åter­färde sedan båten landvägen via Narvik innan den angivna tiden gick ut.

Den lokala tullen hörde emellertid av sig och krävde drygt 250.000 kr i mer­verdiavgift med hänvisning till en ny tullag som trätt i kraft den 1 januari 2009 och som inskränkte det momsfria kvarlämnandet till förvaring på tullager.

Kjell invände att han inte kunde känna till regler som kommit till sedan han redan lagt upp båten. Dessutom var uppenbarligen syftet med den nya regeln att tillse att utförselfristen blev iakttagen, och det hade Kjell gjort.

Tullen framhärdade och menade att de nya reglerna bara lagfäste vad som gällt tidigare enligt ett tullcirkulär, och dessutom hade det minsann visst bety­delse om båten legat i tullager eftersom ett sådant lager svarar för att reglerna blev iakttagna!

 Bryter mot allmänna rättsprinciper
Kryssarklubben överklagade för Kjells räkning till tullstyrelsen i Oslo och an­förde en rad skäl till att debiteringen var olaglig enligt både norsk rätt och prin­ciper som Norge bundit sig att iaktta som associerat till EG.

Beträffande det åberopade tullcirkuläret påpekade SXK att enligt Europarätts­konventionen måste sådana här inskränkande regler finnas uttryckta i tydlig och förutsebar lag, inte i något internt tullcirkulär. Dessutom hänvisade den tulltariff som faktiskt gällde vid uppläggningen till ”villkor som Kongen faststeller”, och Kongen hade otvivelaktigt inte fastställt detta cirkulär.

Därför gällde inte uppläggningsregeln vid den nya lagens tillkomst, och dess tillämpning på en då redan upplagd båt stred både mot den nya lagens ordalydel­se och det allmänna förbudet mot retroaktivt verkande lagstiftning. Härtill kom att uppläggningen hade skett hos hamnmyndigheten i Mo i Rana, en offentlig myndighet som bort informera för den händelse uppläggningen kunde anses otillåten.

SXK betonade också att tullförvarsregelns syfte var uppnått genom att båten återförts till Sverige i laga tid utan några försök till smuggling eller andra lag­brott. När inga sådana brott påvisats eller ens påståtts, innebar Kjells hantering på sin höjd en avvikelse från en ordningsregel, vars syfte ändå upprätthållits ge­nom att båten återförts i tid. En uttaxering av över 250.000 kronor för ett sådant misstag strider mot den EG-rättsliga proportionalitetsprincipen som gäller även för Norge enligt dess anslutningsavtal.

Goddag-Ysskaft i ”endelig beslut”
Vad svarade då tullstyrelsen på denna salva? I stort sett nöjde man sig med att upprepa den lokala tullmyndighetens argument att ”tollvesenet har kontroll på båten i motsetning till inleggelse på et privat lager”. Goddag-Yxskaft!

Avslutningsvis meddelade tullmyndigheten  att dess beslut var ”endelig”, allt­så slutgiltigt och icke överklagbart, samt att det genast skulle indrivas om Kjell inte betalade frivilligt.

Att beslutet är ”endelig” låter både hopplöst och rättslöst i svenska öron. I Norge får det dock inte uppfattas bokstavligt. ”Endeligheten” gäller bara den administrativa behandlingen av ärendet, och det går fortfarande att överklaga till domstol, som efter långdraget processande kan komma att ogiltigförklara det be­slut som myndigheten fattat och döma till återgång av utbetalade pengar. Man får hoppas att domstolen känner mer respekt för erkända rättsprinciper och an­förda argument än norsk tullmyndighet visat prov på!

Skandalöst och skrämmande
Sådana här rättsstridiga övergrepp hör inte hemma i en rättsstat, och tullbeslutet måste komma som en chock inte bara för seglare utan för många andra som får höra hur rättsprinciper kan hanteras i vårt västra grannland. SXK kunde svårli­gen föreställa sig en sådan utgång men har försäkrat den norska tullen att skulle den inträffa, ska vi inte skräda orden i ett offentliggörande. Det är vad som nu sker, efter att Norges högsta tullmyndighet har fattat det ofattbara beslutet.

Det är inte nog att själva beslutet är en rättslig skandal. Det är dessutom ägnat att avhålla utlänningar från turism och affärer i Norge. Kan lagar och principer åsidosättas på det här sättet till skada för en seglare som försöker göra allt rätt, vad kan då inte en intet ont anande turist råka ut för? Bättre resa till Medelhavet i fortsättningen, tydligen!

 Hugo Tiberg

2 kommentarer »