Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Toatankar och territorialvattengränser

1 juni 2010 – 09:00 7 kommentarer

Per Johnsson har studerat förslagen om ett eventuellt kommande utsläppsförbud från toatankar och konstaterar att om man läser förslag och lagtexter noga kan det bli olagligt att tömma tanken i havet över hela världen.

Jag skriver till På Kryss eftersom jag har en känsla av att en hel del av det svenska fritidsbåtsetablissemanget har tröttnat på toalettfrågan och gett upp. Jag skriver inte på grund av att jag vill ta bort eller gnälla i de vanliga frågorna som har figurerat under den senaste tiden utan för att dessa frågor har tagit så mycket kraft att alla har blivit vilseledda av Transportstyrelsen och missat den otroligt fula skrivningen som kommer att innebära att all långsegling kommer att bli olaglig eftersom förslaget medför förbud för svensk fritidsbåt att även tömma utanför svenskt sjöterritorium.

Låt mig förklara:
I Transportstyrelsens slutrapport, som även gäller efter det att näringsdepartementet gav bakläxa på vissa frågor, står följande. (http://www.transportstyrelsen.se/Global/Sjofart/Dokument/Fritidsbatar/Rapport_uppdrag_om_toaavfall_fran_fritidsbatar.pdf )

”Ett generellt förbud som stadgar att fritidsbåtar med fast toalettinstallation inte får släppa ut toalettavfall. Detta gäller fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium och svenska fritidsbåtar inom andra vattenområden. Svenska fritidsbåtar som befinner sig i farvatten under en annan stats jurisdiktion och den staten tillåter utsläppet får släppa ut toalettavfall.”

Detta kan vid en första anblick kanske tolkas som om att toalettutsläpp inte får ske inom 12 nautiska mil. Och så har man också försökt att presentera sitt förslag. Men om man läser texten noga och med juridiskt vinkling läser vad det står så är det något helt annat och detta kan inte vara ett misstag utan är nogsamt genomtänkt.

Svenskt sjöterritorium är enligt gällande definition följande:
” 1 § Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet. Det begränsas mot det fria havet eller annan stats territorium av territorialgränsen.
2 § Till inre vatten räknas
a) insjöar, vattendrag och kanaler;
b) vid kusterna belägna hamnar, bukter och vikar samt vattenområden innanför och mellan öar, holmar och skär och intill räta linjer som regeringen bestämmer.”

Åter till texten i Transportstyrelsens förslag så medför den att enligt mening två så får inga fritidsbåtar, utländska eller svenska tömma sina tankar inom svenskt sjöterritorium vilket innebär allt svenskt vatten inkl territorialhavet, sjöar, vattendrag etc inkluderas. Förutom det så får inte svenska fritidsbåtar tömma på andra vatten, undantaget andra staters vatten om dom tillåter det. Således har man lagt till en passus som medför en ytterligare begränsning för svenskflaggade fritidsbåtar då dessa inte heller på tex internationellt vatten får tömma tankarna.

Det är ju helt tydligt att man vill ha det så eftersom man lagt till texterna om ”andra vatten” och ”vatten i andra länders jurisdiktion” och då har täckt in allt dvs svenska vatten, internationella vatten och andra länders vatten.

Man kan ju tycka i all hast att internationellt vatten inte är något som svenska myndigheter kan bestämma om men enligt internationella regler så är det svensklag som gäller på ett svenskflaggat fartyg på internationellt vatten.
Följande gäller ju flaggstaters fartyg:
”Enligt FN:s havsrättskonvention (UNCLOS) lyder havsgående fartyg enbart under flaggstatens jurisdiktion. Förutom i undantagsfall är det endast flaggstaten som har rätt att gå ombord på eller på andra sätt inspektera fartyg på öppna havet (hamnstaten har rätt och skyldighet att göra det i exklusiva ekonomiska zoner (EEZ)). Det är sålunda flaggstatens uppgift att se till att samtliga aspekter av internationell lag respekteras ute på öppna havet, inklusive de skydds- och förvaltningsåtgärder som regionala fiskeorganisationer vidtagit.
I artikel 94 i havsrättskonventionen fastställs det att flaggstaten ”innehar jurisdiktion när det gäller administrativa, tekniska och sociala åtgärder på ett fartyg” samt att den skall kontrollera säkerheten till sjöss, bland annat fartygets sjöduglighet, arbetsförhållandena och befälets och besättningens kvalifikationer. Flaggstaten ansvarar också för att fartyg som seglar under dess flagg har diplomatiskt skydd och skyddas i hamn. Fartyg som inte seglar under något lands flagg får inget skydd enligt internationell lag.”
Slutsats: Någon har varit finurlig att skriva texten så att den gäller överallt i princip för en svensk fritidsbåt. Ingen har vad jag hittills sett reagerat på skrivningen vilket jag tror beror på att man varit så fixerad på alla de övrig frågeställningarna och som vi vet fick vissa remissinstanser otroligt kort tid på sig att svara däribland SXK och SBU.
Detta är ju en viktig fråga att belysa på alla plan och för min del som långseglar kommer det att spela en oerhört stor roll. För jag kommer att tvingas att konstant bryta mot svensk lag. För ingen har väl tankar som räcker 4-6 veckor över Atlanten och Oceanerna. Sen kan man fråga sig varför man ställer högre krav på en fritidsbåt än ett handelsfartyg som under vissa förutsättningar får tömma utanför 3 milsgränsen och alltid på internationellt vatten.
Det är väl möjligen så att det är okunskap hos utredaren (Lina Petersson), numera barnledig ett helt år. Vilket medför att det inte går att få kommentarer från henne.
Om ingen börjar uppmärksamma detta i media har vi snart en lag som är sådan att vi har total begränsning av vårt fritidsbåtsliv

7 kommentarer »

 • Mona Weyhing skriver:

  Väntar nu bara på en lagstiftning som förbjuder samtliga badande – oavsett om det finns toaletter längs kusten eller inte – att släppa ut sin avföring i fast eller flytande form, liksom ett förbud för alla som väljer att stående vid båtkanten urinera direkt i vattnet!

 • Sven-Erik Andersson skriver:

  Jag seglar för närvarande i medelhavet. Jag har allvarliga funderingar på att ”flagga ut” min båt. Jag slipper då problem med både toalettutsläpp och promillegräns den dag jag kommer hem. Det är lätt att registrera på t.e.x. Guernsey. Jag slipper då också att betala skatt på bränslet i Sverige. Jag har inte hittils hittat någon nackdel med arrangemanget.

 • Hans Brolin skriver:

  Förslaget gäller bara båtar med ”fast installation”. Byt till PortaPotti så får man släppa ut var som helst.

 • Sven Andersson skriver:

  Såg nyligen att regeringen i slutet av juni fattat sitt beslut om att anta Transportstyrelsens förslag precis som dom lagt fram det. Med exakt den skrivning som Per Johnsson påpekar i sin artikel. Dvs så skall det nu lagstadgas att svenska fritidsbåtar inte får tömma tankar på svenskt vatten och ANDRA VATTEN.

  Hur tänker man egentligen och hur kan transportstyrelsens förslag vara så ogenomtänkta.

  Undrande!

 • Miljövännen skriver:

  Svenska staten har nu tillsatt en utredning som funnit det riktigt att segelbåtar inte får släppa ut sin avföring i havet.Detta beslut är bra för miljön och koldioxiden. Det är också moraliskt riktigt, vad är det för människor (seglare) som propagerar för att släppa avföring i havet, det är bra att dessa stoppas. Problemet gäller förstås endast stora dyra segelbåtar, våra fritidsmotorbåtar går aldrig så långt ut till havs.

 • Otto Pierre skriver:

  En spontan reaktion är att ett flummigt och dåligt utbildningsväsen ger medborgare med kunskapsbrister. När dessa medborgare sedan får befattningar och uppdrag som påverkar väldigt många människor så kan kunskapsbristen och flummigheten få katastrofala följder.

  Ingen åker väl speciellt gärna med ett flygplan som inte har en utbildad pilot? Men vi låter oss aningslöst styras av okunniga politiker och tjänstemän? Dags att införa ”körkort” för politiker!

 • Magnus S skriver:

  Problemet med övergödning av haven är myccket lokala. Östersjön och Nordsjön är mycket grunda och tar emot väldigt mycket gödningsämnen från hela norra europas befolkning, trafik och jordbruk.
  Men världshaven i stort och medelhavet har inte detta problem. Orsakenn att vattnet är så klart där är att det råder kronisk näringsbrist vilket hämmar växtplanktonproduktionen och vidare i hela näringskedjan uppåt.
  Att begränsa gödningsutsläpp i världshaven är kontraproduktivt. (Nu menas naturligtvis inte utsläpp av gifter och kemikalier).
  Toalettutsläpp från fritidsbåtar i världshaven är tvärtom en god gärning. ”Släpp inte ut något i denna ocean om du inte har ätit det först” är en sund attityd i sammanhanget.