Hem » Nyheter

Nyheter

Traditionsfartygen räddas: Motion 2011/12:T358

8 november 2011 – 07:05 Kommentarer inaktiverade för Traditionsfartygen räddas: Motion 2011/12:T358

Lars Hjälmered (M)

Den 28 september lämnade de två moderata riksdagsledamöterna Lars Hjälmered och Lars-Arne Staxäng in en motion som ska kunna rädda kvar våra skolfartyg.

Om själva idén har vi skrivit om förut. Se länk Regeringsbeslut kan rädda skolskeppen, Framtiden för traditionsfartygen i Sverige, Ny befälsutbildning möjlig räddning för skolskeppen och det senaste från 4 mars 2011 Nya regler för seglande traditionsfartyg.

I grund går den ut på att ha en särskild klass som täcker in skolskeppen och mindre utbildningsbåtar som ofta har ideellt arbetande besättning ombord och att de ska slippa de mycket rigorösa kraven på båtar och utrustning som Transportstyrelsen ville införa. Deras synpunkt att dessa båtar ska vara lika säkra som en oljetanker eller Finlandsbåt är i grunden sund, men skulle göra att denna verksamhet i princip skulle dö ut, eller åtminstone bli så dyr för deltagarna att få skulle ha råd.

Här är den kompletta motionen:

Regelverk och utbildning för segling med traditionsfartyg

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelverk och utbildning för traditionsfartyg, större privata båtar och utbildningsfartyg.

Motivering

Gamla segelskutor och traditionsfartyg är en viktig del av Sveriges sjöhistoriska kulturarv. Varje år lär sig tusentals ungdomar och vuxna att segla på dessa fartyg och de föreningar och företag som ansvarar för utbildning och förvaltning gör en mycket värdefull insats för svenskt båtliv.

Fartyg och båtar kan i Sverige klassas som handelsfartyg, fiskefartyg eller fritidsbåt. Ett handelsfartyg kan sedan vara passagerar- eller lastfartyg och tilläggsklassas som traditionsfartyg. Säkerhetskraven för att framföra en fritidsbåt är enklare medan kraven för framförande av ett handelsfartyg är betydligt strängare.

För traditionsfartygen uppstod problem när införandet av internationella regler innebar att gamla segelskutor klassades som handelsfartyg och därmed avkrävdes samma strikta säkerhetskrav krav som ställs på moderna kommersiella fartyg. För en oceangående oljetanker är reglerna rimliga och lätta att uppfylla. Det är däremot svårt eller rentav omöjligt för en förening vars verksamhet bygger på ideella krafter att möta sådana krav. Problem uppstår för också privata företag som använder mindre ”fritidsbåtar” i sin verksamhet. Om utbildning sker ombord ska en sådan båt helt plötsligt kunna möta samma kriterier som ett stort containerfartyg. Det är oftast en omöjlighet.

Problemen går dock att lösa utan att äventyra sjösäkerheten. I England, där man lyder under samma internationella regler som i Sverige, har en särskilt fartygsklass för gamla segelskutor, utbildningsfartyg och större privata båtar skapats. Säkerhetskraven är hårdare än för en liten privat båt, men samtidigt mildare än för handelssjöfarten. Samtidigt finns också en särskild utbildning, Yachtmaster Offshore, som möjliggör framförande av dessa fartyg och som är internationellt gångbar så att den kan nyttjas för yrkesverksamhet i ett flertal länder.

Regeringen har under det gångna året tagit frågan på största allvar. Man beslutade om lättnader i ett bemanningsbeslut för ett enskilt fartyg. Samtidigt beslutade man att ge Transportstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ett nytt regelverk för traditionsfartyg tillsammans med berörda organisationer. Ett förslag är nu framme. Förslaget innebär rimliga bemanningskrav och en tilltänkt ide om en ny utbildning enligt den brittiska förlagan Yachtmaster Offshore. Det är nu läge att införa ett rimligt regelverk utifrån förslaget från Transportstyrelsen. Under ett införande är det angeläget att berörda ideella föreningar får en rimlig framförhållning för att kunna svara upp mot de nya kraven.

Den problematik som möter traditionsfartyg kan lösas med förslagen från Transportstyrelsen. Dock gäller deras förslag till regelverk inte utbildningsfartyg. Problem och förutsättningar är likvärdig de som gäller för traditionsfartyg. Skillnaden är att man som utbildningsfartyg använder modernare båtar och fartyg. I Sverige klassas dessa som handelsfartyg. En anständig lösning på frågan är att det nya, tänkta regelverket för traditionsfartyg också införs för utbildningsfartyg. Samt att den nya, tänkta utbildningen som ska svara på reglerna också ger behörighet för utbildningsfartyg och större privata båtar. Precis som i England löser man då frågan på ett rimligt sätt för inblandade föreningar och företag. Men, det skulle också innebära en spännande möjlighet då en person med en svensk ”yacht master” skulle ha behörighet att inte bara arbeta i Sverige utan också över hela världen.

Nya regelverk för traditionsfartyg med tillhörande utbildning bör snarast införas och på ett sätt som ger rimlig framförhållning. Därtill bör regelverk och utbildning utvidgas till att också gälla utbildningsfartyg och större privata båtar.

Om en förändring kommer till stånd kan åtskilliga ungdomar och vuxna lära sig segla på segelskutor och utbildningsfartyg också i framtiden.

Stockholm den 28 september 2011

Lars Hjälmered (M),  Lars-Arne Staxäng (M)

Läs motionen på Riksdagens hemsida.

Lars Hjälmereds sida

Skärgårdsbryggans artikel